Výroční zprávy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Sezemice je povinen do 1. března příslušného roku zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obsahující následující údaje:

  1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.
  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
  4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.
  5. Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
  6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.