Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V průběhu roku 2005 došly na městský úřad  tři  písemné žádosti o poskytnutí informací, z toho jedna žádost byla zaslána prostřednictvím e-mail. Všechny přijaté žádosti byly kladně vyřízeny.

  1. a)Počet písemně podaných žádostí                                                                    3
  2. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                    0
  3. c)Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem         0
  4. d)Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou písemnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

Vypracovala: Bc. Irena Rálišová, tajemnice MěÚ

Schválil: Bohuslav Kopecký – starosta

Sezemice dne 10.1. 2006

Přílohy