Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu roku 2008 došla na městský úřad jedna písemná žádost o poskytnutí informací. Všechny přijaté žádosti byly kladně vyřízeny.

  1. a)Počet písemně podaných žádostí                              1
  2. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                  0
  3. c)Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem                                0
  4. d)Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou písemnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

Vypracovala: Bc. Irina Rálišová, tajemnice MěÚ

Schválil: Bohuslav Kopecký – starosta

Sezemice dne 15. 01. 2009

Přílohy