Ochrana osobních údajů

Městský úřad Sezemice zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Tyto informace jsou ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR určeny subjektům údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679).

Správce osobních údajů

Městský úřad Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice
telefon: +420 466 741 011
e-mail: mesto@sezemice.cz
ID datové schránky: aktb28e

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ivana Řehořová
telefon: +420 608 980 091
e-mail: ivana.rehorova@sms-sluzby.cz

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy městského úřadu či městské policie, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce města.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů dbáme základních zásad, které stanovuje GDPR v čl. 5:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost: Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • Účelové vymezení: Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • Minimalizace údajů: Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Přesnost: Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • Omezení doby uložení: Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • Integrita a důvěrnost: Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • Odpovědnost: Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Právní základ zpracování

Městský úřad Sezemice zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
 • subjekt údajů udělil souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Účel zpracování

Městský úřad Sezemice zpracovává osobní údaje zejména pro účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy, plnění povinností v pracovně právních vztazích.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Městský úřad Sezemice zpracovává zejména osobní údaje identifikační, adresní a popisné.

Uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.
 • Právo na opravu: máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.
 • Právo na omezení zpracování: máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu uoou.cz.  Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Souhlas

Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podání žádosti

Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí písemně:

 • Datovou schránkou (ID): aktb28e
 • E-mailem: podatelna@sezemice.cz (s elektronickým podpisem subjektu údajů)
 • V listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu:

Městský úřad Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04  Sezemice

Žádosti může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů (Sazebník úhrad).

Pořizování audio a video záznamů z kulturních a společenských akcí

Upozorňujeme účastníky společenských a kulturních akcí pořádaných městem Sezemice, že z konání těchto akcí je pořizován multimediální záznam, který slouží k prezentaci na webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě našeho webového portálu dočasně nebo trvaleji ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Informace obsažené v cookies nebo vztahující se ke cookies jsou automaticky anonymizovány, to znamená, že neumožňují vás identifikovat jako osobu.

Za jakým účelem cookies používáme?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů, např. umožnují portálu pamatovat si po jistou dobu vaše akce a preference (přihlášení, nastavení jazyka, velikost fontu, preferované rozlišení monitoru, atd.), takže tyto údaje nemusíte stále znovu sdělovat, kdykoliv se vrátíte zpět nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem zařízení nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě

Jaké cookies používáme?

Pro provoz webu používáme níže uvedené cookies:

IdentifikaceÚčel použitíDoba platnostiPříjemci souborů cookies
_GRECAPTCHA6 měsíců
PHPSESSIDRelace
_ga2 roky
_gid1 den
_gat_gtag_UA_44157631_11 minuta

 

 

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Městským úřadem Sezemice

Informace o zpracování, související s jednotlivými agendami („účely zpracování“) ZDE