Střet zájmů – registr

Střet zájmů se řídí zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho novelou, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb. a vyhláškou č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Městský úřad Sezemice od 01.09.2017 funguje již pouze jako podpůrný (zapisující) orgán.

Odkazy:

Kontakt: Tajemnice úřadu

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • vykonávaných činnostech,
 • majetku,
 • příjmech a závazcích.

Novelizace zákona přinesla s účinností od 01.09.2017 následující změny:

 • vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
 • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů

Kdo je veřejný funkcionář?

Veřejnými funkcionáři města Sezemice jsou:

 • veřejní funkcionáři  (podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) – starosta, místostarosta a ostatní členové Rady města Sezemice,
 • úředníci (podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) – vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Sezemice (v případě, že splní některé z činností uvedených v § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů) .

Centrální registr oznámení (dále jen registr)

Centrální registr oznámení spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Registr obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě.

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet do registru.
Na oznámení evidovaná v centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti. Pro tento účel lze veřejné funkcionáře rozdělit do dvou kategorií:

 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici) a
 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (úředníci).

Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení úředníků může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání.

Na stránce http://cro.justice.cz lze po přihlášení do registru jako žadatel o nahlížení, na základě přihlašovacích údajů předaných Ministerstvem spravedlnosti, nahlížet na konkrétní veřejné činitele dle podané žádosti.

Kdokoliv ze strany veřejnosti má rovněž možnost se na Ministerstvo spravedlnosti obrátit a sdělit mu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti následně skutečnosti uváděné ve sdělení prošetří a vyhodnotí.

Odkazy:

Centrální registr oznámení

Odkaz – další informace ke střetu zájmu