Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V průběhu roku 2002 došla na městský úřad  jedna písemná žádost o poskytnutí informací.  Tato žádost byla kladně vyřízena.

  1. a) Počet písemně podaných žádostí1
  2. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
  3. c) Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem0
  4. d) Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou písemnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

Vypracovala: Bc. Irena Rálišová, tajemnice MěÚ

Schválil: Bohuslav Kopecký – starosta

Sezemice dne 16.1. 2003

Přílohy