Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V průběhu roku 2000 došly na městský úřad dvě písemné žádosti o poskytnutí informací. Tyto žádosti byly podány počátkem roku, později již městský úřad žádné žádosti neobdržel. První žádost byla zamítnuta vzhledem k tomu, že se dotýkala přímo osobních údajů osob. Druhá žádost byla odložena z důvodu neuhrazení nákladů spojených s podáním informace.

a)  Počet písemně podaných žádostí    2
b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c)  Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem    0
d)  Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

 

 

Vypracovala: Bc. Irena Rálišová, tajemnice MěÚ
Schválil: Bohuslav Kopecký, starosta
Sezemice dne 26. 2. 2001

Přílohy