Czech Point

Czech POINT

Úřední hodiny– městský úřad

Pondělí, Středa: 8:00 – 17:00 (úřední hodiny)

Pátek: 8:00 – 11:00 (úřední hodiny)

 

PODATELNA, POKLADNA

Pondělí, Středa: 8:00 – 17:00

Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 14:00

Pátek: 8:00 – 13:00

 

Kontakty na pracovníky, zajišťující kontaktní pracoviště Czech POINTt:

Matrika a evidence obyvatel: matrikářka

Finanční odbor: pokladní

Kancelář vedení úřadu – pracovnice podatelny

Pracoviště Czech POINT jsou umístěna na odborech Matrika a evidence obyvatel a na finančním odboru v přízemí a na podatelně v prvním poschodí budovy Městského úřadu Sezemice. Zabezpečují pro klienty i kopírovací služby v souvislosti s vyřizováním záležitostí na pracovišti Czech POINT.

Výpisy z katastru nemovitostí:

Městský úřad poskytuje textové výpisy z katastru nemovitostí a výpis snímku z katastrální mapy.

Správní poplatek: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Osvobození od poplatků:

 • územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
 • státní orgány a státní fondy
 • diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob
 • právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny

Výpisy z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností)

Správní poplatek: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Osvobození od poplatků:

 • územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
 • státní orgány a státní fondy
 • diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob
 • právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny

Výpisy z živnostenského rejstříku:

Správní poplatek: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Na základě identifikačního čísla organizace vydáváme pouze ověřené výstupy z veřejné části živnostenského rejstříku.

Výpis z bodového hodnocení osoby:

Od 01.01.2009 je v účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. Na základě této novely lze požádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Správní poplatek: 100 Kč za první stránku a každá další za 50 Kč.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Zažádat lze o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Správní poplatek: 100 Kč za první stránku a každá další za 50 Kč.

Registr účastníků provozu MA ISOH:

Od 01.01.2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Správní poplatek: 100 Kč za první stránku a každá další za 50 Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku:

Dne 16.04.2009 byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti.

Správní poplatek: 100 Kč za první stránku a každá další za 50 Kč.

Výpis z rejstříku trestů:

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnost. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 100 Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Na základě zákona  č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla v květnu 2012 spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu.  Jedná  se  o  vydání  výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu.  Údaje z  evidence  rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

Autorizovaná konverze:

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Zákon č. 300/2008 Sb. také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Datové schránky:

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Žadatel obdrží přístupové údaje na e-mail, který uvede v žádosti.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Činnosti, které jsou prováděny na Czech POINTu:

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30 Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku), které stojí 200 Kč.

Veřejná listina o identifikaci fyzických a právnických osob:

Identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Účelem zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  je v souladu s právem Evropských společenství stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, např. zamezit v určitých případech nelegálním tokům peněz, zejména pocházejících z trestné činnosti, např. přes fiktivní osoby a firmy. Pro určité transakce a obchody je tak potřeba, aby bylo jasné, kdo je prováděl. Proto je povinným osobám (banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny a každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR) uložena povinnost identifikovat strany obchodu nebo transakce. Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů.

Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Notář nebo úřad  sepíše o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou.  Veřejná listina o identifikaci je listinou, kterou se provádí „zprostředkovaná identifikace“ klienta, jestliže provedení první identifikace „povinnou osobou“ brání vážné důvody. Identifikovaný klient se musí dostavit osobně.

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200 Kč.