Základní informace

Základní informace

Platby za komunální odpad od občanů

Základní informace:

Zajištění odvozu a bezpečného odstranění odpadů je zákonnou povinností každé obce. Systém nakládání s komunálním odpadem v Sezemicích je velmi rozsáhlý a poskytuje občanům bohaté možnosti jak jej využít. Zahrnuje v sobě nejen odstraňování komunálního směsného odpadu, ale také oddělený sběr vytříděných složek (papír, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony), pytlový svoz (papír, plasty, nápojové kartony), provoz dvou sběrných dvorů. Servis odpadového hospodářství zajišťuje Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP. 

Město Sezemice vydalo obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady).

Tato vyhláška stanoví:

 • Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Sezemice (katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna, Dražkov nad Labem, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Kladina, Veská).
 • Systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na území města Sezemice (katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna, Dražkov nad Labem, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Kladina, Veská).
 • Systém nakládání s vybranými výrobky, zařízeními a ostatními odpady na území města Sezemice (katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna, Dražkov nad Labem, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Kladina, Veská).

Platby za komunální odpad od občanů

Úhrada poplatku:

 1. Bankovním převodem na číslo účtu 19-1205462369/0800, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech (3722 + číslo popisné).
 2. Hotově na pokladně úřadu na Husově náměstí 790, Sezemice.

Informace o místním poplatku podá správce místního poplatku – Bc. Hana Volfová, tel. 466 741 015, mail: hana.volfova@sezemice.cz 

Město stanovilo způsob úhrady za komunální odpad formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“).

Obecně závazná vyhláška stanovila místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března příslušného roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 31. března příslušného roku a do 31. srpna příslušného roku. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Sezemice.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Místní poplatek neplatí (osvobozen od poplatku):

 1. Fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 2. Fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 3. Fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 4. Fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 5. Fyzická osoba, která je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem, žijícím ve společné domácnosti, pokud bude tato skutečnost prokazatelně doložena; u dítěte, které dosáhlo 15 let věku, je poplatník povinen prokazatelně doložit, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání.
 6. Fyzická osoba, která se po dobu celého kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) zdržuje v zahraničí (tj. mimo území ČR), pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká (nárok na osvobození od poplatku se vztahuje pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
 7. Fyzická osoba po dobu výkonu vazby a nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.
 8. Fyzická osoba, které byl zrušen trvalý pobyt a je evidenčně hlášen na adrese ohlašovny Městského úřadu Sezemice, a zároveň se ve městě po dobu celého kalendářního roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince nezdržuje.
 9. Fyzická osoba, která se narodila v příslušném kalendářním roce.
 10. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci pobyt ve městě Sezemice.

Úleva od poplatku se poskytuje:

 1. Fyzické osobě, která dosáhne v příslušném kalendářním roce 80 a více let věku, se poskytuje úleva ve výši 250 Kč.
 2.  Fyzické osobě, která je zapojena do systému třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz označený čárovým kódem od domu“, stanoveného samostatnou obecně závaznou vyhláškou, je poskytnuta úleva ve výši 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu.

Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně:

Tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg)                                 5 bodů

Tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg)                                     5 bodů

Tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg)                   5 bodů

Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč na jednoho poplatníka. Úlevy nelze převádět na dalšího poplatníka.

Vznik nároku na osvobození či úlevu je poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození či úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit a doložit zánik nároku na osvobození.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice