Odpadové hospodářství

Dle zákona  541 /2020 Sb. § 60 odst. 4

(4) Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Recyklace textilu

Předcházení vzniku odpadu

Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad na území města

Produkce odpadu v roce 2021

Náklady a příjmy na odpadové hospodářství v roce 2021