Komunální odpad

Komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů z výroby vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu provádí svozová společnost SmP Odpady a.s. na základě smlouvy uzavřené s městem.

Základní intervaly odvozu komunálního odpadu: 1 krát za 14 dnů.

  • Úterý: Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply
  • Středa: Veská, Kladina, Velké Koloděje

K odkládání komunálního odpadu lze používat následující typy sběrových nádob:

  1. Popelnice kovové či plastové – objem 110 l, 240 l
  2. Kontejnery kovové či plastové – 1100 l

Počet a velikost sběrných nádob přiděluje do pronájmu odbor správy majetku a životní prostředí.

Sběrné nádoby jsou v majetku svozové firmy (SmP-Odpady a.s.) a každý rok musí být označeny známkou na daný rok. Známku si má možnost vyzvednout občan na Městském úřadu Sezemice, odboru správy majetku a ŽP po zaplacení místního poplatku.

Město vyhláškou zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor, Městský úřad Sezemice (dále jen „správce poplatku“).

Sběrnou nádobu může dostat do pronájmu a poplatek platí:

  1. Fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt
  2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.