Bioodpad

Bioodpad

Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. přinesla obcím povinnost, aby vedle již zavedeného třídění nebezpečných odpadů, papírů, plastů a skla zajistily také prostor pro ukládání kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Občané mají možnost zdarma odevzdávat bioodpad na sběrném dvoře, firma Flor s.r.o. v areálu Labská (za rybníkem). Dvakrát do roka probíhá mobilní svoz bioodpadu ze zahrad. Dále město Sezemice ve spolupráci se SmP- Odpady a.s. umožnilo občanům možnost odděleného sběru bioodpadu ze zástavby rodinných domů. Odpad se odkládá do zapůjčených nádob (compostainerů) 140 l.

Chci se zapojit do sběru bioodpadu

O nádobu na bioodpad může požádat každá fyzická osoba, která má v daném rodinném domě v Sezemicích trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost.

Na rodinný dům je na žádost fyzické osoby, která má v tomto domě trvalý pobyt, přidělena 1 typizovaná nádoba o obsahu 140 l na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.

Svoz probíhá dle harmonogramu. Jelikož se jedná o nadstandardní službu, občan přispívá částkou 500 Kč na rok.

Každý účastník zapojený do projektu má možnost zdarma odebrat 50 kg za rok kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích nebo ve stanovený termín v areálu Technických služeb města Sezemic, Sadová 262, Sezemice.

Každý účastník projektu má jedinečný variabilní symbol (3723 + číslo popisné). Úhradu je možné zaplatit na pokladně městského úřadu (Husovo nám. 790, Sezemice) nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1205462369/0800. Při všech těchto platbách je nutné uvádět variabilní symbol (3723 + číslo popisné).

Pokud vás naše služba oslovila, bydlíte v rodinném domě a nejste dosud do odděleného sběru bioodpadu přihlášeni, získáte podrobnější informace Městském úřadu Sezemice, odboru správy majetku a ŽP, u paní Simony Petriskové, 466 741 021.

Co patří do hnědých nádob na bioodpad?

 • listí, tráva
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
 • kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec

PROSÍM, NEVHAZUJTE:

 • tekuté zbytky jídel
 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné látky
 • jiné odpady

Harmonogram svozu biologického odpadu

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?