Opravné prostředky

(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb. )

 

Samostatná působnost obce

 1. a)v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:
  • zastupitelstvo města např. majetkoprávní operace1)
  • rada města např. nájmy u majetku města2)
  • komise rady města (v rámci působnosti svěřené jim radou města)
  • výbory zastupitelstva města (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem města)
  • městský úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou)
 1. b)v samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání,
 2. c)proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou
  • u vyššího orgánu obce
  • u Krajského úřadu Pardubického kraje (pozastavení pro nezákonnost 3))
  • u soudu (oblast správního soudnictví4))
 1. d)pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:
  • kdo ji podává a proti čemu směřuje
  • co se namítá a případné důkazní prostředky
  • datum a podpis

 

Přenesená působnost obce

 1. a)kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád MěÚ
 2. b)obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád
 3. c)opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání
  každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:
  • zda je odvolání přípustné
  • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Pardubického kraje)
  • kde se odvolání podává (vždy u Městského úřadu v Sezemicích)
  • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)
 • odvolání lze podat5)
  • písemně (postačí předat na podatelně v I. patře radnice)
  • ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
  • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
  • e-mailem na adresu e-podatelny pokud je použit zaručený elektronický podpis
  • zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
   • v jakém rozsahu je odvolání napadáno
   • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
   • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)
 • proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správ. orgán pokračuje ve správním řízení
 • zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání
 • proti blokové pokutě se odvolat nelze
 • proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání

1) zákon číslo 128/2000 Sb. – § 85
2) zákon číslo 128/2000 Sb – § 102
3) zákon číslo 128/2000 Sb. – § 123-125
4) zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní
5) zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád