Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Personální agenda zaměstnanců,  odměny zastupitelů, odměny volebních komisí (listinná, elektronická) Výběrové řízení zaměstnanců (listinná a elektronická) Personální a platová agenda ředitelů škol (listinná, elektronická) Konkurzní řízení ředitelé škol  a jmenování ředitelů (listinná a elektronická)  Školení a vzdělávání (listinná, elektronická) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů (listiná, elektronická) Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. BOZP vč. pracovnělékařských prohlídek (listinně i elektronicky) BOZP úrazy (listinná i elektronická) Registrační úřad - volby do zastupitelstva města  (listinná, elektronická) Přestupky Sezemice (listinná, elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Naplňování základního Registru osob údaji o ředitelích příspěvkových organizací (listinná, elektronická) Přijímaní návrhů, podnětů a připomínek adresovaných organům města Zápisy z jednání rady, zastupitelstva, komisí, výborů včetně podkladů na tato jednání  (listinná, elektronická) Přísedící soudu (listinná, elektronická) Podávání zpráv o pověsti Správa dat OVM Elektronické certifikáty (žádosti a evidenci) - elektronická podoba  Mzdová agenda, odměny zastupitelů, odměny komisí, výborů  (listinná, elektronická) Vedení účetnictví  (listinná, elektronická) Místní poplatky (listinná, elektronická) Evidence smluv (listinná, elektronická) Nájemní smlouvy hrobových míst  (listinná, elektornická) Pokladna (listinná, elektronicky) Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná a elektronická podoba) Vymáhání pohledávek dle daňového řádu (listiná) Nájmy bytů, nebytových prostor, pozemků (listinná, elektronická) Blokové pokuty na místě nezaplacené (listinná, elektronická) Agenda Fond obnovy domů a bytů (listinná, elektronická) Vymáhání pohledávek dle občanského zákoníku (listiná) Knihovna - samostatná působnost (listinná i elektronická) Pokladna příjmová (listinná) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná a elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Významné životní události občanů - kronika vítání občánků, juiblea, jubilejní  svatby (listinná) Volební agenda , referenda (listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Občanské průkazy (listinná) - nedělá se Matrika včetně matriční knihy (listinná, elektronicky) Matrika - předávání OÚ do zahraničí prostřednictvím MZV nebo zastupitelského úřadu v případě uzavírání sňatku občanů ČR v cizině (listinná, elektronicky) Sociální zabezpečení -zvláštní příjemce (listinná, elektronická) Sociální zabezpečení -zprávy (listinná, elektronická) CzechPOINT (elektronická, listinná) Dotace a granty (listinná a elektronická) Veřejné zakázky - výběrová řízení (listinná i elektronická) Silniční hospodářství - místní komunikace - přenesená působnost (listinná, elektronická) Místní a účelové komunikace - samostatná působnosti  (listinná, elektronická) Investice - smlouvy (listinná, elektronická) Válečné hroby (listinná, elektronická) Evidence smluv (listinná, elektronická) je i v FO - z FO překopírováno Stavby, městský rozhlas, autodoprava, památková péče, ochrana zvířat proti týrání,  aj. - samostatná působnosti  (listinná, elektronická) - je v něm zahrnuto světle barevně označené Ochrana přírody a krajiny- samostatná i přenesená působnost (listinná, elektronická) Životního prostředí - přenesená působnost (listinná i elektronická)    Prodej, nabývání a evidence nemovitostí (pozemků a staveb) - samostatná  působnost (listinná, elektronická) Vidimace a legalizace (listinná) Odpadové hospodářství - komunální odpad -   samostatná působnost (listinná, elektronická) Pojištění majetku - škodné události (listinná i elektronická) Pronájem a evidence nebytových prostor  - samostatná  působnost (listinná, elektronická) Pronájem a evidence bytů  - samostatná  působnost (listinná, elektronická) Elektronická spisová služba  (elektronická, listinná) Úřední deska (listinná i elektronická) Ztráty a nálezy (listinná) Pokladna příjmová (listinná) Stížnosti  a petice (listinná, elektronická) Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. Vidimace a legalizace (listinná) CzechPOINT (elektronická, listinná) Přijímaní návrhů, podnětů a připomínek adresovaných organům města Stavební úřad - přenesená působnost (listinná, elektronická) Územně plánovací činnost - přenesená působnost (listinná, elektronická) Přidělování čísla popisného, evidenčního - přenesená působnost (listinná, elektronická) Mětská policie  - zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku - samostatná působnost (listinná) Pokutové bloky - samostatná působnost (listinná) Registr přestupků - přenesená působnost (elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel
Účel zpracování Vedení personální agendy všech zaměstnanců města (nástupy do pracovního poměru, skončení pracovního poměru, změny pracovního poměru), zastupitelů, členů výborů a komisí výběrové řízení dle zákona o úřednících ÚSC, poptávkové řízení, žádosti o zaměstnání Vedení personální agendy ředitelů škol (nástupy do pracovního poměru, skončení pracovního poměru, změny pracovního poměru, plat a jeho změny) konkurzní řízení na ředitele školy vzdělávání zaměstnanců, zastupitelů. Členů komisí a výborů Problematika probační a mediační  služby a VPP evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů platného  do r. 2017 poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Bezpečnost na pracovišti,pracovnělékařské prohlídky evidence pracovních úrazů registrace volebních stran pro volby do zastupitelstva města Stavební řízení (pro OSÚÚP) Přestupkové řízení  Vedení komunikace - e-mail, datová schránka Naplňování základního Registru osob údaji o ředitelích příspěvkových organizací   Přijímání a vyřizování návrhů, podnětů a připomínek adresovaných orgánům města  • Podklady pro rozhodování rady města a zastupitelstva města,                                                        • zápisy a usnesení z jednání orgánů města  Rozhodování na základě žádosti soudu o vydání souhlasu o přísedících soudu Podávání zpráv o občanech na základě vyžádání orgánu veřejné správy a soudu. Správa dat orgánu veřejné moci (statutární zastupce, lokální administrátor, uživatelé) Elektronické certifikáty - kvalifikovaný, komerční (žádosti a evidence)  mzdová agenda  vedení účetnictví organizace  správa místních poplatků Evidence smluv (obchodní, majetkoprávní, nájemní, veřejnoprávní, o půjčce, dotační) Správa hrobových míst Evidence hotovostních plateb(příjmy, výdaje) Vedení cestovních dokladů vymáhání pohledávek města dle daňového řádu  Nájmy (byty, nebyty, pozemky)  - evidence, vyúčtování Blokové pokuty na místě nezaplacené - evidence, vymáhání Zajišťování agendy Fondu obnovy domů a bytů (evidence, sledování  úhrad) Vymáhání pohledávek města dle občanského zákoníku  Knihovna - výpůjční činnost Evidence hotovostních příjmových plateb v knihovně Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem  rušení trvalého pobytu  Významné životníé události občanů - kronika vítání občánků, juiblea, jubilejní  svatby Volby,  seznamy voličů,  voličské průkazy Ověřování podpisů a listin  občanské průkazy . Matriční agenda vč. statistických hlášení Matrika předávání OÚ do zahraničí prostřednictvím MZV nebo zastupitelského úřadu v případě uzavírání sňatku občanů ČR v cizině rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (starobní nebo invalidní) v případě, kdy dosavadní příjemce není schopen přebírat důchod sám  zprávy o poměrech dítěte CzechPOINT - výstupy z ISVS pro veřejnost Dotace a granty Veřejné zakázky - výběrová řízení Silniční hospodářství - místní komunikace, (přenesená působnost) Místní a účelové komunikace (údržba, opravy, rekonstrukce, zimní údržba, dopravní značení)  Uzavíraní smluv na investiční akce  Péče o válečné hroby. Evidence smluv (obchodní, majetkoprávní, nájemní, veřejnoprávní, o půjčce, dotační) Městský rozhlas, autodoprava (údržba, opravy, rekonstrukce), útulek, údržba a rekonstrukce majetku Povolování  kácení dřevin mimo les Životní prostředí (přenesená působnost) ochrana ovzduší, omezení spalování, kontrolní činnost  na úseku odpadové hospodářství , nakládání s povrchovými vodami, zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, poskytování údajů chovatelům včel, rostlinolékařská péče Prodej, nabývání a evidence nemovitostí (pozemků a staveb) Ověřování podpisů a listin Odpadové hospodářství - komunální odpad, program odpadového hospodářství, třídění odpadů, evidence a zpracování výkazů. Pojištění majetku - škodné událostí  Pronájem a evidence nebytových prostor  Pronájem a evidence nebytových prostor Elektronická spisová služba (zejména vedení došlé pošty, odeslané pošty, vnitřních dokumentů) Zveřejňování dokumentů na úřední desce listinné a elektronické Příjem, evidence, uložení, vydání ztrát a nálezů Evidence hotovostních příjmových plateb evidence stížností a petic poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Ověřování podpisů a listin CzechPOINT - výstupy z ISVS pro veřejnost Řešení návrhů, podnětů a připomínek adresovaných organům města Stavební úřad   - správní řízení (prvoinstanční, odvolací, přezkumné, obnova řízení, nové rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na úseku územního řízení, stavebního řádu, včetně řízení o přestupcích a správních deliktech, dále na úseku vyvlastnění Obecní úřad vykonávající územně plánovací činnost              Pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  Přidělení čísla popisného, evidenčního Zpracování osobních údajů, které jsou potřebné k plnění úkolů městské policie  - prokázání totožnosti Pokutové bloky MP na místě zaplacené a nezaplacené Registr přestupků
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, vybraní uchazeči z výběrového řízení na úředníky a ved. úředníky, zastupitelé, DPČ, DPP, členové výborů,  komisí uchazeči o pozici úředníka, ved. úředníka, zájemci o zaměstnání   ředitelé škol (příspěvkových organizací zřizovaných městem)  uchazeči o místo ředitele školy zaměstnanci, zastupitelé, členové komisí a výborů FO vedené na ÚP, vedené u probační služby vedoucí úředníci, starosta, místostarosta, členové rady žadatelé o informace zaměstnanci  a uvolnění členové zastupitelstva města zaměstnanci  a uvolnění členové zastupitelstva města kandidáti a občané,  kteří podepsali petici na podporu volební strany, zmocněnci volebních stran Fyzické osoby Fyzické osoby - korespondenti Fyzické osoby - ředitelé škol Fyzické osoby Fyzické osoby Fyzické osoby Fyzické osoby Fyzické osoby (starosta, tajemník a určení zaměstnanci) Fyzické osoby - zaměstnanci, starosta, místostarosta zaměstnanci obce, DPP, DPČ, zastupitelé , členové volebních komisí, členové výborů a komisí odběratelé, dodavatelé, občané, zaměstnanci, členové zastupitelstva města, členové výborů, komisí Občané, majitelé nemovitostí, FO Účastníci smluvních vztahů (dodavatelé, odběratelé, kupující, prodávající, nájemníci) Nájemcí hrobových míst Plátci a příjemci Zaměstnanci města, zastupitelé, komise, výbory FO - dlužníci FO - nájemci FO - přestupci fyzické osoby - smluvní strana FO - dlužníci Fyzické osoby, které chtějí využívat výpůjčních služeb knihovny - čtenáři FO, které využívají placenéslužby v knihovně fyzické osoby s trvalým pobytem v Sezemicích fyzické osoby s trvalým pobytem + účastníci správního řízení Narozené děti, jubilanti voliči žadatelé, příp. svědci  držitel občanského průkazu  Fyzické osoby, které se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou ve správním obvodu města Sezemic nebo požádají o změnu jména a příjmení ve správním řízení. Určení otcovství před nebo po narození dítěte. Fyzické osoby (pozůstalí - úmrtní list, novomanželé - oddací list) prostřednictvím MZV ČR a zastupitelského úřadu  příjemce dávky důchodového pojištění a nově ustanovený příjemce důchodového pojištění ČSSZ   omezení ve svéprávnosti - opatrovanec, opatrovník, • osvojení  - osvojitelé, 
• pěstounská péče - pěstouni,                         
• změna péče a výživy - povinná osoba
fyzické osoby (žadatelé) fyzické osoby , které se podílí na zpracování nebo souvisejí s předmětem dotace Fyzické a právnické osoby Fyzické osoby a fyzické podnikající osoby Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající - dodavatel, zhotovitel Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající - dodavatel, zhotovitel fyzické osoby účastníci smluvních vztahů (dodavatelé, odběratelé, kupující, prodávající, nájemníci) - fyzické osoby, fyzické osoby podnikající fyzické osoby, fyzické osoby podnikající - dodavatel, zhotovitel  fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, občanská sdružení   fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, občanská sdružení   fyzické osoby žadatelé, příp. svědci   fyzické osoby, fyzické osoby podnikající   město jako poškozený, poškozená FO, FO podnikající  fyzické osoby,fyzické podnikající osoby  fyzické osoby,fyzické podnikající osoby Fyzické a právnické osoby, které učiní podání, jichž se podání týká, jsou uvedeny v dokumentech, zaměstnanci Fyzické a právnické osoby Fyzické osoby a právnické osoby, které učinili nález FO, PO - plátci  FO, které podávají stížnost, petici FO a PO žadatelé o informace žadatelé, příp. svědci  fyzické osoby (žadatelé) fyzické osoby (žadatelé) Fyzické osoby, které učiní podání, účastníci správního řízení Fyzické osoby, které učiní podání, účastníci správního řízení Fyzické osoby  Fyzické osoby:                                                                                                                                                                                                                   • jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
• jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
• jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
• jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
• na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
• jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
• jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
FO - přestupci FO - přestupci
Kategorie osobních údajů                                                     
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,                                                                                          • rodné číslo,
• místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP                                                                                                 • rodné příjmení                                                                                výpis z rejstříku                                                                            • předchozí zaměstnavatel                                                                                        • vstupní prohlídka                                                                              • odborné znalosti a dovednosti                                                                         • nejvyšší dosažené vzdělání                                                                                                                                                                  • platové zařazení (třída, stupeň)                                                               • platový výměr (tarif, os.příplatek, zvl.příplatek, za vedení)                                                                                                • měsíční odměna                                                                                           • pracovní zařazení                                                                                         • druh důchodu, invalidita, zdrav.znevýhodnění, rozh.o invaliditě                                                                                              • číslo účtu                                                                                                        srážky                                                                                                            • kontaktní údaje                                                                                           • jiný zaměstnavatel
  Adresní a identif.údaje:
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP                                                                • podpis                                                            Další  údaje:
• dosavadní průběh zaměstnání,
• odborné znalosti a dovednosti týkají                                                     
• lustrační osvědčení, pokud přichází do úvahy                                                                      • výpis z evidence Rejstříku trestů
                                                    
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,                                                                                          • rodné číslo,
• místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP                                                                                                          • dosavadní zaměstnání                                                                               • odborné znalosti a dovednosti                                                                         • nejvyšší dosažené vzdělání                                                                                                                                                                  • platové zařazení (třída, stupeň)                                                               • platový výměr (tarif, os.příplatek, zvl.příplatek, za vedení)                                                                                                                                                                                 • pracovní zařazení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • kontaktní údaje                                                                                           • jiný zaměstnavatel
  Adresní a identif.údaje:
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP                                                                • podpis                                                            Další údaje:
• dosavadní průběh zaměstnání,
• odborné znalosti a dovednosti    
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• strukturovaný profesní životopis,
 •výpis z evidence Rejstříku trestů
•lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele
 Adresní a identif.údaje:
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• místo narození,
• adresa trvalého pobytu
• pracovní zařazení
• správní činnost        
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• kontaktní údaje
• adresa                                         
 • počet hodin výkonu trestu OPP                                                    • podpis
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• funkce
• registr.orgán
• podnikání                                       
• majetek                             
 • dary                                                  
• závazky                                           
• příjmy                                              
• podpis, 
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• doručovací adresa
• e-mail                                        
• telefon     
• datová schránka 
• předmět                                                 • podpis
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• druh práce
• režim práce                                                             • rizikové faktory               
•jméno,                                                        • příjmení,                                      
 • datum narození
• datum a čas úrazu,                 
 • druh zranění a popis zraněné části těla,                                       
 • místo úrazu,                                                                              
• popis úrazového děje,             
•zdroj a příčiny úrazu                         
• počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu,       
• počet zraněných osob,
• jméno příjmení svědka úrazu,                               
  podpis zraněné osoby,                                • podpis vedoucího zaměstance,
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• věk
• politická příslušnost                                 
• zaměstnání                                       
podpis                                                
kontaktní údaje zmocněnce                    
• podpis zmocněnce, kandidáta
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo a okres, stát narození,
• místo trvalého pobytu, doručovací adresa
• státní příslušnost,
• číslo OP                                                
• datum, místo a okres úmrtí, státní občanství
• telefon, e-mail, datová schránka
• zaměstnavatel
• omezení způsobilosti
• údaje o opatrovníkovi
• údaje o zákonných zástupcích
• podpis
• jméno,                                                    •příjmení,      
•titul
• e-mailová adresa
• doručovací adresa  
•telefonní kontakt
 
Statutární zástupce:                   
• jméno,                                   •příjmení,                                            •titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,
• číslo OP
 
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,  
• doručovací adresa
• telefon
• e-mail                                                
• datová schránka 
• předmět       
• podpis
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,                                                 • doručovací adresa
• telefon
• e-mail                                                
• datová schránka 
• předmět podkladu
• podpis    
dokumenty, které jsou zveřejněny na web (výpis usnesení ze ZM), mají osobní údaje anonymizované
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,                                               
 • doručovací adresa
• telefon
• e-mail                                                
• datová schránka 
• předmět podkladu                                                              
• podpis
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,                                               
 • doručovací adresa
• rodné číslo
• jméno, příjmení, titul  
  datum narození  
  e-mail
  telefon                                           
   role
   certifikáty (komerční,  kvalifikovaný)
• jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo trvalého pobytu,                                               
 • doručovací adresa
• rodné číslo                                
• číslo OP                                      
 • komeční certifikát                  
 • kvalifikovaný certifikát        
• e-mail                                         
• funkce
 • jméno,
• příjmení,
• rodné příjmení
• titul,
• datum narození,
• místo narození
• stát narození
• státní příslušnost
• rodné číslo,
• trvalé bydliště,
• stav
• zdravotní pojišťovna,
• bankovní spojení,
• rodinný příslušníci
• děti,          
• doklady o vzdělání,
• doklady o důchodu,                                                                                               • předchozí zaměstnání
• platový výměr,
• invalidita,
• zdravotní znevýhodnění,
• potvrzení o pracovní neschopnosti,  OČR, MD
• prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti,
• podpis
• telefon
• e-mail
 • jméno,
• příjmení,
• titul, datum narození,
• trvalé bydliště,
• sídlo podnikání,
• e-mail,
• telefon,
• datová schránka,
• IČO/ DIČ,
• bankovní spojenní,
• podpis           
• účet zaměstnance,        
  částka odeslaná na účet

• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• rodné číslo,
• trvalé bydliště,
• e-mail,
• telefon,
• datová schránka,
• bankovní spojení,
• kopie průkazu ZTP, TP
- údaj o výkonu trestu (potvrzení)
- umístění v sociální zamřízení mimo město

• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• rodné číslo (kupní smlouvy)
• trvalé bydliště,
• e-mail,
• telefon,
• datová schránka,
• bankovní spojení, 
 • jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• trvalé bydliště, 
 • jméno,
• příjmení,
• trvalé bydliště, 
• jméno,
• příjmení,
• trvalé bydliště,
• SPZ
• podpis
• účel prac.cesty                                                     • výše cest.náhrady                                  
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• rodné číslo,
• trvalé bydliště,
• datová schránka,

• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• bankovní účet
• telefon    
• e-mail                                                                                             
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• rodné číslo
• adresa místa pobytu
• číslo OP či jiného dokladu                        
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• bankovní účet
• telefon                                                                           • e-mail                                                                                             
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• rodné číslo,
• trvalé bydliště,
• datová schránka,

• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                                         • datum narození   
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,
• kontaktní údaje (e-mail, telefon, datová schránka)                                                                          • č.OP (provedeno opatření - nebude zpracováváno)                                                                                                                              • číslo průkazky                                                                                                            • záznamy o výpůjčkách                                                                                             • podpis        
 • jméno,
• příjmení,
• trvalé bydliště/adresa pobytu
 • jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• místo narození,
• rodné číslo,
• trvalé bydliště,
• doručovací adresa,
• předchozí pobyt,
• číslo OP,
• omezení způsobilosti,
• údaje o opatrovníkovi,
• podpis
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• trvalé bydliště,
• doručovací adresa,
• svědci a jejich bydliště
 • jméno,
• příjmení,  
•datum narození,    
•adresa trvalého pobytu,
• zákonní zástupci,
• podpis
 • jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• trvalé bydliště,
• omezená svéprávnost,
• věk
• jméno
• příjmení,
• datum narození,
• místo narození,
• adresa trvalého pobytu,
• druh a číslo dokladu (OP, CP a další),
• listina co se ověřuje
• podpis
• jméno
• příjmení,                                      
 • rodné číslo
• datum narození,
• místo a okres narození,
• adresa trvalého pobytu,
• číslo OP

  Narození
• jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte,
• den, měsíc a rok narození,
• rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození a rodná čísla rodičů dítěte; v případě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte,
• jméno, příjmení a podpis matrikáře

Manželství
• den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, manželů a jejich rodná čísla,
• den, měsíc, rok a místo narození manželů,
• osobní stav manželů,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů manželů, datum a místo nar.
• dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení jejich společných dětí, a to v mužském a ženském tvaru,
• jméno, příjmení a podpis matrikáře

Úmrtí:
• den, měsíc, rok a místo úmrtí,
• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, zemřelého,
• den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,
• rodné číslo, osobní stav, pohlaví, místo trvalého pobytu zemřelého,
• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího manžela, partnera
• jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis matrikáře 
  Narození
• jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte,
• den, měsíc a rok narození,
• rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození a rodná čísla rodičů dítěte; v případě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte,
• jméno, příjmení a podpis matrikáře

Manželství
• den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, manželů a jejich rodná čísla,
• den, měsíc, rok a místo narození manželů,
• osobní stav manželů,
• jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů manželů, datum a místo nar.
• dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení jejich společných dětí, a to v mužském a ženském tvaru,
• jméno, příjmení a podpis matrikáře

Úmrtí:
• den, měsíc, rok a místo úmrtí,
• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, zemřelého,
• den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,
• rodné číslo, osobní stav, pohlaví, místo trvalého pobytu zemřelého,
• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího manžela, partnera
• jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis matrikáře 
• jméno
• příjmení,                                                                 • titul
• datum narození,
• rodné číslo
• adresa trvalého pobytu
• místo pobytu,                                                     státní příslušnost,                                      
• datová schránka,                                         
  zdravotní stav                                               
  sociální šetření                                             
  podpis 
• jméno
• příjmení,
• datum narození,
• adresa trvalého pobytu
 • jméno
• příjmení,
• datum  narození    
• místo narození
• rodné číslo
• adresa trvalého pobytu
• číslo OP / CP
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                  • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,
• kontaktní údaje                                                             IČ, DIČ
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje       
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                                
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
• jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• rodné číslo (kupní smlouvy),
• trvalé bydliště,
• e-mail,
• telefon,
• datová schránka,
• bankovní spojení, 
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje                                                                     • podpis
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození                                                               • místo  narození                                                                • rodné číslo   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,
• IČ, DIČ
• kontaktní údaje      
• jméno
• příjmení,
• datum narození,
• místo narození,
• adresa trvalého pobytu,
• druh a číslo dokladu (OP, CP a další),
• listina, co se ověřuje
• podpis
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ,DIČ
• kontaktní údaje      
• jméno, příjmení, titul,                        
 • datum narození,                             
• trvalé bydliště,                              
 • místo pobytu,                                 
 • e-mail,                                          
 • telefon,                                         
 • datová schránka,                           
 • bankovní spojení,                           
 • číslo pojistné smlouvy,                   
• průkaz totožnosti,                          
 • technický průkaz vozidla,
  • lékařské zprávy                               
• podpis,
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození                                                               • místo  narození                                                                • rodné číslo (vydáno opatření - již nebude zpracováváno)
• trvalé bydliště/doručovací adresa,                                                      • IČ, DIČ                                                                                      
• kontaktní údaje              
• podpis
 • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• místo  narození   
• rodné číslo (vydáno opatření - již nebude zpracováváno)
• trvalé bydliště/doručovací adresa,  
• IČ, DIČ                                                                                     • výše příjmu  
• kontaktní údaje             
  zaměstnavatel 
  osoby sdílející společnou domácnost 
   nesvéprávnost
• insolvence  
• stav 
  příbuzenský vztah
• průkaz totožnosti 
• údaje o zdravotním stavu 
• podpis
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                
 • datum narození   
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,
• kontaktní údaje        
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                               • datum narození   
• trvalé bydliště/kontaktní adresa, 
• předmět  zveřejnění
• kontaktní údaje                                                                                             • podpis
• jméno,
• příjmení,      
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,  
• popis nálezu
 • jméno,
• příjmení,
• trvalé bydliště, 
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• doručovací adresa
• e-mail                                             
• telefon                                          
 • datová schránka                          
 • předmět                                          
• podpis, 
 • jméno,
• příjmení,
• titul,
• datum narození,
• trvalé bydliště
• doručovací adresa
• e-mail        
 • telefon       
  • datová schránka                                • předmět            
 • podpis
• jméno
• příjmení,
• datum narození,
• místo narození,
• adresa trvalého pobytu,
• druh a číslo dokladu (OP, CP a další),
• listina, co se ověřuje
• podpis
 • jméno
• příjmení,
• datum  narození       
• místo narození
• rodné číslo
• adresa trvalého pobytu                        
• číslo OP / CP
 • jméno
• příjmení,
• adresa trvalého pobytu
• kontaktní údaje
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                                         • datum narození   
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,
• kontaktní údaje (e-mail, telefon, datová schránka)                                                                          • podpis                                                                                                                     • vlastnická práva k nemovitostem                                                                • číslo bankovního účtu
• jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                                         • datum narození   
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,
• kontaktní údaje (e-mail, telefon, datová schránka)                                                                          • podpis                                                                                                                     • vlastnická práva k nemovitostem      
  • jméno,
• příjmení,
• titul,                                                                                                                        
• trvalé bydliště/kontaktní adresa,
• kontaktní údaje (e-mail, telefon, datová schránka)                                                                          • podpis        
 • jméno, příjmení, titul
• datum narození,
• místo a okres, stát narození, rodné číslo
• místo trvalého pobytu, doručovací adresa
• státní příslušnost,                                             
• státní občanství
• omezení svéprávnosti, jméno, příjmení a rodnéčíslo opatrovníka
• jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
 • jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• rodné číslo
• adresa místa pobytu
• číslo OP či jiného dokladu    
• výše pokuty                                                        • za jaký přestupek                                             • podpis      
 • jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresa místa pobytu
• číslo OP či jiného dokladu                              • výše pokuty                                                        • za jaký přestupek                                             
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců  určení zaměstnanci a subjekty údajů Určení zaměstnanci, subjekty OÚ ředitelé škol, radní, určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, subjekty OÚ Určení zaměstnanci, subjekty OÚ, Institut pro místní správu, školící firma subjekty OÚ, Určení zaměstnanci, úřad práce, probační a mediační služba, soud osoby na základě žádosti určení zaměstnanci, žadatel Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce, příslušná zdravotní pojišťovna, zákonná pojišťovna Určení zaměstnanci, statistika, tiskárna • členové zvláštního orgánu (KPPP)
• účastníci řízení
• osoby přímo dotčené přestupkem
• právní zástupci
• zákonní zástupci mladistvých
• OSPOD                              • pracovnice FO
Určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, zastupitelé, radní, členové komisí, výborů zaměstnanec (předkladatel), radní, zastupitelé, podatelna, tajemník určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, IT zaměstnanci, určení zaměstnanci,  OSSZ, zdravotní pojišťovny, exekutoři, soudy, ÚP OSSZ, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, poplatníci místního poplatku Určení zaměstnanci nájemci hrobových míst , určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příjemce, plátce Určení zaměstnanci FO -dlužnící, určení zaměstnanci určení zaměstnanci, FO - nájemci FO-přestupci, určení zaměstnanci, právník (zpracování z pověření správce dle čl. 29 GDPR) určení zaměstnanci, subjekt OÚ FO -dlužnící, určení zaměstnanci, právník (zpracování z pověření správce dle čl. 29 GDPR) pracovnice knihovny Určení zaměstnanci, plátce Určení zaměstnanci, ředitel ZŠ, MŠ, starosta, místostarosta Určení zaměstnanci, účastníci řízení Určení zaměstnanci, rodiče narozených dětí, jubilanti určení zaměstnanci, distributoři hlasovacích lístů, členové okrskových volebních komisí Určení zaměstnanci, plátce spr.poplatku držitel občanského průkazu  Určení zaměstnanci, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, ČSÚ,  soudy, fyzické osoby     Určení zaměstnanci, MZ ČR, Cizinecká policie, zastupitelské úřady  Určení zaměstnanci, ČSSZ   příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti (OSPOD)       • příslušný soud              • určení zaměstnanci Žadatelé, určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, členové rady města, příslušná instituce, která grant nebo dotaci poskytuje  Pokud je VŘ součástí dotace - příslušná instituce, která grant nebo dotaci poskytuje, členové rady města, určení zaměstnanci, zveřejnění na webu města? určení zaměstnanci, ORP, krajský úřad, orgány státní správy (IZS, Policie DI,…) určení zaměstnanci, rada města, realizační firma realizační firma, rada města, profil zadavatele, určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, právnické osoby, nadřízené orgány státní památkové péče Určení zaměstnanci, realizační firma určení zaměstnanci, rada města, realizační firma určení zaměstnanci, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, občanská sdružení, agentura pro ochranu přírody a krajiny určení zaměstnanci, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby,rada města, krajský úřad (nadřízené orgány ochrany ovzduší) určení zaměstnanci, fyzické osoby, rada města, zastupitelstvu města, OBES, katastrální úřad   Určení zaměstnanci, plátce spr.poplatku určení zaměstnanci, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby určení zaměstnanci,  rada města,pojišťovna, poškozený určení zaměstnanci, fyzické osoby, právnické osoby, rada města určení zaměstnanci, fyzické osoby, právnické osoby, rada města Určení zaměstnanci určení zaměstnanci, veřejnost FO, jimž nález patří Určení zaměstnanci, příjemce, plátce Určení zaměstnanci určení zaměstnanci, žadatel Určení zaměstnanci, plátce spr.poplatku Žadatelé, určení zaměstnanci starosta, místostarosta Určení zaměstnanci, účastníci správního řízení, veřejnost na ÚD Určení zaměstnanci, účastníci správního řízení Určení zaměstnanci, žadatel, příslušné obce určení zaměstnanci, ORP, soudy Určení zaměstnanci, přestupce x
Doba uchování osobních údajů 101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí  A5                                                                                         118.1.1 Osobní spisy (osobní dotazník, životopis, kopie osobních dokladů, pracovní posudky,..) S1
118.1.2 Osobní spisy (dokumenty potřebné pro případné řešení soudního sporu) S4
118.1.3 Osobní spisy (pracovní smlouva, DPČ, DPP nad 10 tis. Kč, dokumenty související s ukončením prac.poměru) S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5                                                                            118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce  bez odvodů soc. a zdrav. poj., dohody o pracovní činnosti bez odvodů soc. a zdrav. poj.  S10                                      
119.2 Postihy podle zákoníku práce   S5                                
 119.3 Pracovněprávní spory  V10
119.4 Ostatní dokumenty týkající se pracovně právních záležitostí  V5
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic    S5      
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
 451.3 Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení, jmenovaní, platy, odměny aj.  V/5   (jsem našla)  451.3 Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení, jmenovaní, platy, odměny aj.  V/5 117.1 Kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců     V10                      
117.2  Podklady pro vzdělávání  (hmotné zajištění škoení, kurzů) S5
 119.4 Ostatní dokuemnty týkající se pracovně právních záležitostí (Úřad práce, aj.)  V/5       
83 Obecně prospěšné práce - V/5 
 120.5 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů  zastupitelé S5                    84.1 Poskytování informací ze zákona S5
84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A5
122.4 Lékařské prohlídky  S5                           
 122.5  Osoby se změněnou pracovní schopností S5                                                          
122.7 Ochranné oděvy a jiné součásti, služební oděvy  S5
122.1.1 pracovní úrazy smrtelné a těžké A/10     
122.1.2 ostatní pracovní úrazy  S/5
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A10                     
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obcí A/10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5
626.4 Ostatní volební dokumentace V5 
 
67.1  Přestupky, správní delikty - evidence, rozbory, hodnocení, statistika V/5 
67.2 Ostatní dokumentace S/5
67.3 Přestupky - konkrétní případy V5
67.4 správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V5
67.5 Přestupky podle zákona o obcích V5
 51 Dokumenty vedoucích, jinde nezařazené listinné  
51.1 Dokumenty starosty  V/10             
 51.2 Dokumenty místostarosty  V/10   
51.3 Dokumenty tajemníka  V/10       
51.4  Dokumenty ved.odborůV/10                                                                 51.5 Běžná e-mailová komunikace S/1
451.2 Zřizovací listiny škol a školských zařízení A/10 60 Přijímání návrhů, podnětů a připomínek V/5 101.1 Podkladové materiály k jednání zastupitelstva, rady, výborů, komisí (nejsou-li součátí zápisu)  V/5                                                   101.2 Zápisy z jednání astupitelstva, rady, výborů a komisí včetně programu, usnesení, příloh a podkladů A/10 627 Volba přísedících u soudu A/5 616 Zprávy a informace o občanech   S/5 625.10 Správa dat OVM - přehledy  S/5 625.9 Evidence elektronických certifikátů (komerční, kvalifikovaný)   A/10?  
118.1 Osobní spisy                                                                                                                     118.1.1 Osobní spisy (osobní dotazník, životopis, kopie osobních dokladů, pracovní posudky,..) S1
118.1.2 Osobní spisy (dokumenty potřebné pro případné řešení soudního sporu) S4
118.1.3 Osobní spisy (pracovní smlouva, DPČ, DPP nad 10 tis. Kč, dokumenty související s ukončením prac.poměru) S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
121.3.Podklady pro výpočet platů a odměn S5
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní lístky S5
121.8 ELDP S3
181 Účetnictví 
181.1 Účetní výkazy 
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10                                  
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
178.4 Místní daně a poplatky    S10 56.1  Smlouvy jinde nezařazené V/5                    
56.2 smlouvy obchodní V/5      
56.3 Smlouvy nájemní S5                                                  56.4 smlouvy majetkoprávní  V/5                       
 56.6 smlouvy veřejnoprávní V/5  
260.2 Evidence hrobů      A5                     
260.4 hřbitovní kniha      A20                    
56.3 nájemní smlouvy   S5
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10 179 Vymáhání pohledávek   S15 254.3.4  Pronájem a výpůjčky nemovitého majetku S/10                                                             
181.14 Vyúčtování služeb spojených s nájmy V/5
179 Vymáhání pohledávek S15 56.1 Smlouvy všeobecné jinde nezařazené   V/5 179 Vymáhání pohledávek   S15 402.2 Knihovny a infocentra V/5 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10  

605.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5
605.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1
605.3 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100
605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5       
605.7 Žádost o poskytnutí údajů z ISEO  S5            
605.8 Ostatní dokumenty S5                                       605.9 Výstupy z ISEO S1
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5 401.1 Péče o občanské záležitosti S/5                                                            410 Kroniky A/10  626 Volby 
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A10
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci   A10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5
626.4 Ostatní volební dokumentace V5
626.5 Seznamy voličů   S5
626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky   S1
63 Referendum, místní referendum 
63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda   A10
63.2 Ostatní dokumentace referenda   V5
63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda   S1
 
609  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10    623.1 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu S20   607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.5  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin S3          
607.1.8  Zápis rodičovství (otcovství) se souhlasným prohlášením rodičů S/3                                                                   607.1.9 Druhopisy a opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S/1
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5                                     
607.7 Ostatní korepondence matriky S3
608  Změna jména a příjmení  A20
  607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.5  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin S3         
 607.1.8  Zápis rodičovství (otcovství) se souhlasným prohlášením rodičů S/3                                                                   607.1.9 Druhopisy a opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S/1
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5                                     
607.7 Ostatní korepondence matriky S3
608  Změna jména a příjmení  A20
553 Sociální zabezpečení - zvláštní příjemce S/10 554 Sociální zabezpečení - zprávy, S/10  625.1 Písemné žádosti o výpis z RT S/6               
  625.2 Evidence provedených konverzí dokumentů S/10     
625.3 Žádost o výpis z ISVS S/5     
625.4 Žádosti o výpis - ostatní  S/1   625.5 Evidence vydaných ověřených výstupů z ISVS S/5                            
  626.6 Vydané výstupy S/1  
625.7  Agenda ISDS S/6  
625.8 DS a ZR - žádosti potvrzení, oznámení S/3
zařazuje se dle účelu dotace 91 Veřejné zakázky, výběrová řízení   V/10, zařazuje se dle účelu dotace  280.6 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5                                                280.7 Stanoviska ke stavební činnosti na pozemních komunikacích, v ochranných pásmech a na sousedních  nemovitostech S/5                           
280.8 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5 280.13 Reklamní zařízení S/5
 56.2 Smlouvy obchodní (hospodářské) V/5   280.1 Stavby a rušení místní komunikace A/10 
280.3 Dopravní značení místních komunikací a informační systém města S/5                              
280.4 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů včetně zimní púdržby                             
56.2 Smlouvy obchodní (hospodářské) V/5 254.3.5 Rekonstrukce a modernizace majetku V/5                                                        254.3.6 Opravy a údržba majetku S/5  260.3 Evidence válečných hrobů a pietní místa A/10 56.1 Smlouvy jinde nezařazené V/5               
56.2 Smlouvy obchodní V/5                              
56.3 Smlouvy nájemní S5                                                 
56.4 Smlouvy majetkoprávní  V/5                     
56.6 Smlouvy veřejnoprávní V/5  
 56.2 Smlouvy obchodní (hospodářské) V/5
254.3.5 Rekonstrukce a modernizace majetku V/5                                                                            
254.3.6 Opravy a údržba majetku S/5         
256 Péče o veřejné prostory (rozhlas, veřejné osvětlení, aj.) V/10
 246.10 Ostatní ochrana přírody (veřejně prospěšné účelové komunikace, stezky a pěšiny) V/5                                                                                         246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les  V/5 231.1 Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů  V/5                                                                     231.2 Stanoviska, vyjádření a jiná korespondence V/5                                                                                        231.9 Protipovodňová ochrana, povodňový plán obce A/5                                                                                    
203.8 Chov a ochrana zvířat V/5                               
203.7 Včelařství V/5                                                       203.2 Ochrana proti škůdcům                                     245.1 Rozhodnutí podle  právních předpisů na ochranu ovzduší, stacionárního zdroje A/5                                                                                  
245.3 Dozor nad ochranou ovzduší, poplatky za znečištění ovzduší í S5
245.7 Ostatní korespondence týkající se ochrany ovzduší S/5
 246.10 Ostatní ochrana přírody   A5
249.1 Realizace zákona o odp.hospodářství - kontroly,pokuty, nápravná opatření, nařízení odstranění odpadu, zákaz činnosti (přenesená působnost) A/5                                                                
254.3.1 Nabývání majetku (koupě)  A/10   254.3.2 Převod majetku (prodej,darování, směna) A/10                                                                         254.3.3 Právo hospodaření s majetkem A/10                                          609  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S/10    249.3 Evidence odpadů a zařízení (původci, oprávněné osoby, dopravní firmy) A/5                                                249.4 Plán odpadového hospodářství V/10                                
 249.5  Komunální odpad  S/5                                                                      249.6 Ostatní dokumentace spojená s odpadovým hospodářstvím (hlášení statistika)  S/5 
254.3.8 Pojištění majetku S/10    254.5 Pojistné události S/5   56.3 Nájemní smlouvy S/5                                              255.1 Nebytové prostory - přidělování, ukončení nájmu S/10                                                                            255.2  Nájemné  S/5                                                      255.3  Krátkodobý pronájem nebytových prostor S/5                                                                                   254.4 Bytový majetek  V/10                                                                                                                                70.1 Spisová služba - skartační řízení  A/5    
70.2 Podacáí deník a jiné evidence A/5         
 70.3 Poštovní poací arch, posel S/5                 
70.4 Rejstříky  podacím deníkům A/5             
70.5 Jiná pomocná evidece  V/5                     
 70.6 Tyopový spis k ERMS   V/5                              
70.7 ERMS denní obsah transakčního protokolu A/1
624 Evidence dokumentů zveřejňovaných na úřední desce S/1 620  Ztráty a nálezy S/5 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10  59 Petiční právo V10
60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů  V5
 
 84.1 Poskytování informací ze zákona S5
84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A5
609  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10    625.1 Písemné žádosti o výpis z RT S/6                 
625.2 Evidence provedených konverzí dokumentů S/10  
625.3 Žádost o výpis z ISVS S/5     
625.4 Žádosti o výpis - ostatní  S/1  
625.5 Evidence vydaných ověřených výstupů z ISVS S/5
626.6 Vydané výstupy S/1  
625.7  Agenda ISDS S/6                    
625.8 DS a ZR - žádosti potvrzení, oznámení S/3
60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/5  
328 Územní rozhodnutí 
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A5                                            328.2 Rozhodnutío změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území  A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A5
328.4 Rozhodnutí o změně využití A/5                                                                                                                                         328.5 Stanoviska a ostatní dokumenty V/5 
328.6 Zjednodušené územní řízení A/5  
328.7 Územní souhlas A/5                                                                            328.8 Rozhodnutí o stavební uzávěře A5                                                 328.9 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V5                                                     329 Vymezení zastavěného území A/10    
 332 Státní dozor  S/20                                                                                      333 Vyvlastění (stanoviska a vyjádření)
334.1 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění  stavby)   V5 
334.2 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10                                                                                                                  334.3 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10   334.4 Sankce podle stavebního zákona  S/10
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V5         334.5 Stanoviska a ostatní dokumenty V/5
335 Vstup na cizí nemovitosti S5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými  prostředky V5
 
326 Územně plánovací dokumentace 
326.1 Územní plány A10
326.2 Urbanistické studie A10   
326.3 Vyjádření stanoviska V/5  
326.4 Zásady územního rozvoje, regulační plán A/10
327 Územně plánovací podklady V10
 
 613 Číslování domů 
613.1 Číslování domů A5
613.2 Informace o číslování domů S3
 614.2.1 Úřední záznamy MP V/10                                         
614.2.2 Dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí S/5            
614.3 Součinnost s jinými orgány a organizacemi - pan Frei uvádí 3 roky
Archivuje FO x
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 0 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c b c b c b c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany  
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce                                           
 z.č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků                                                                                              z. č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů
 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                                     
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,                                                     
nařízení vlády č.  318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev obcí a pro výpočet odměn, 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě                                                     
 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,               
z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce   
 z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce     
z.č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků              

z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce                                            
z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání                                       
 z.č.  563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,                                                                                                             
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,                                                        
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,                                                                          
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě    
z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 563/2004 Sb., o o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,                                               z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce                                          
 z.č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků              
 z.č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - do 31.8.2017               
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,                                          
z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím                               
z. č. 500/2004 Sb., správní řád
z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách § 60,                                  
vyhl.č. 79/2013 Sb., ,                                        
z. č. 262/200 Sb., zákoník práce                  
 z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)                                                        
z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce            
z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 naří. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
z.č. 22/2004 Sb., o místním referendu,
úst.z.č.1/1993 Sb.,Ústava České republiky,
z.č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
 z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 z.č. 251/2016 Sb., -o některých přestupcích,
 z.č. 40/2009 Sb., -trestní zákoník,
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 vyhl.č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení,
z.č. 200/1990 Sb., -o přestupcích (spáchaných do 30.05.2017)
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

z.č. 128/2000 Sb., o obcích   z. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) z.č. 128/2000 Sb., o obcích  z. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,              
z.č. 111/2009 Sb., o základních registrech
z.č. 297/2016 Sb.,o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
z.č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti,
z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků                                                                    
nař.č.341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
nař.č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
z.č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů,
z.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
z.č. 120/2001 Sb., exekuční řád,
z.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, z.č. 589/1992 Sb.,  o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění                                                   nař.č. 318/2017 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
 z.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 z.č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
z.č. 219/2000 Sb.,  o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
vyhl.č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 280/2009 Sb., daňový řád,
z. Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- z.č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
z.č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví                                          z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník         z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích            
z.č. 563/ ´191 Sb., o účetnictví
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                     
z. č.  634/2006 Sb., o správních poplatcích
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
z.č. 563/191 Sb., o účetnictví   
z.č. 128/2000 Sb., o obcích

 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 280/2009 Sb., daňový řád,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník               
 z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích                     
z.č. 563/ ´191 Sb., o účetnictví
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 280/2009 Sb., daňový řád
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
z. č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník                                             
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví                                          z. č. 128/2000 Sb., o obcích

z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
 z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                               
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
plnění smlouvy i právní povinnost                                    
z.č. 257/2001 Sb., knihovní zákon                                         
z. č. 128/200 Sb., o obcích                                               
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ceník
z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,                                                   
 z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
vyhl. č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,                                          
z. č. 128/2000 Sb., o obcích,                               
z. č 561/2004 Sb., školský zákon.
z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (§ 12)    
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,       
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
z.  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dle § 36a a § 149                               
 z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
z.  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
z. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
z.  č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
z.  č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR
z.  č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
z.  č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  
z.  č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
z.  č. 2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
z. č. 128/2000 Sb., o obcích
z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu                              
vyhl.č.  36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
z. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech  z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,                                                                                             
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,                                                                       
z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,                                                               
z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,                                                                                             
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,                                                                      
z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,                                                               
z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
z. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,                                 
z. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 149a
z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,                             
z. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,            
z. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
z. č. 128/2000 Sb., o obcích
z. č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                                                                                                                
z. č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
z. č. 500/2004 Sb., správní řád                                      
z. č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
z.č. 128/2000 Sb., o obcích                                       
z. č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích                                         z. č.
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z.č. 128/2000 Sb., o obcích                               
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                                                  
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z.č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích                              
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                                                 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z. č. 500/2004 Sb., správní řád                                      
z. č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,              
z. č.  166/1999 Sb., o veterinární péči
z. č. 254/2001 Sb., -o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
z. č. 128/2000 Sb.,  o obcích,
+ další složkové zákony z oblasti ochrany životního prostředí,
z. č. 128/2000 Sb., o obcích                                      
z. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník
z.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu                                 
vyhl.č.  36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád                                              
z. č.  185/2001 Sb., o odpadech                                         
z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z.  č. 128/2000 Sb., o obcích                                      
z. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník                     
z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
z. č. 128/2000 Sb., o obcích                                       
z. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník                     
z. č. 563/1991 Sb.
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
vyhl.č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby                    
vyhl.č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o archivnictví a spisové službě
 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                                                                                                       
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím        
z.č. 129/2000 Sb., o krajích
z.  č. 128/2000 Sb., o obcích                                       
z. č.  89/2012 Sb., správní řád
z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                        
z. č. 634/2006 Sb., o správních poplatcích
 z.č. 128/2000 Sb.,  o obcích,
 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
 z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 věcně příslušné zákony,
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím                                zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu                                   vyhl.č.  36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,                                              zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů  z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád

z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,                    
 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
 
z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
z. č. 128/2000 Sb., o obcích
z.  č. 128/2000 Sb., o obcích  
z. č.  183/2006 Sb., stavební zákon,
z. č. 500/2004 Sb., správní řád,

 
 z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii                                        
z. č. 128/200 Sb., o obcích                                               
z. č.  250/2016 o odpovědnsoti za přestupky
z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii                                       
z. č. 128/200 Sb., o obcích                                              
z. č.  250/2016 o odpovědnsoti za přestupky
 zákon o registru přestupků
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný smluvní zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný 0 zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X soud, orgán veřejné moci X X X X základní registry  X X X X X X X X X X X Od fyzických osob na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu vlastník objektu nebo oprávněná osoba z Evidence obyvatel Evidence obyvatel X X Narození - porodnice, lékař - písemné hlášení o narození dítěte. Úmrtí - ohledávající lékař - písemně, list o prohlídce zemřelého. Manželství - snoubenci - písemně, žádost o uzavření manželství. Změna jména a příjmení - navrhující žadatel formou písemné žádosti. Určení otcovství - zápis OÚ do protokolu. Ověřujeme - Základní registr EO (ROB), IS EO (AISEO), IS cizinců Narození - porodnice, lékař - písemné hlášení o narození dítěte. Úmrtí - ohledávající lékař - písemně, list o prohlídce zemřelého. Manželství - snoubenci - písemně, žádost o uzavření manželství. Změna jména a příjmení - navrhující žadatel formou písemné žádosti. Určení otcovství - zápis OÚ do protokolu. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - snoubenci. Ověřujeme - Základní registr EO (ROB), IS EO (AISEO), IS cizinců     X X X X X X X   X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 0 NE NE NE 0 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE