Územní studie lokality Z9

Město Sezemice přistoupilo ke zpracování územní studie problematické lokality s odpovídajícím respektem k náročným hydrogeologickým poměrům a s odhodláním upravit nebo dořešit stávající nevyhovující stav v napojení nemovitostí na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí územně plánovací dokumentace budou návrhy dopravního řešení, umístění hlavních vedení technické infrastruktury i zajištění funkčního řešení likvidace dešťových a drenážních vod. Návrhy odborníků budou vycházet z provedeného hydrogeologického průzkumu a geodetického zaměření lokality Z9. Vznikne tak závazná koncepce pro další výstavbu na rozsáhlém území, která bude odsouhlasena dotčenými orgány a organizacemi.