Struktura města a městského úřadu

Městský úřad Sezemice, jako orgán města, vznikl podle zákona o obcích. Sídlem úřadu je Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice.

Městský úřad tvoří starosta města, místostarosta, tajemnice úřadu a zaměstnanci města zařazeni do úřadu.

V čele městského úřadu je starosta. Vedoucí úřadu je tajemnice úřadu. Starosta, místostarosta, tajemnice, vedoucí odboru tvoří management, který řídí v rámci svých jednotlivých pravomocí zaměstnance města zařazené do městského úřadu.

Rada města Sezemice zřizuje pro zajištění jednotlivých činností Městského úřadu Sezemice odbory a oddělení V čele odborů jsou vedoucí odborů, kteří jsou podřízeni tajemnici úřadu.

Vedoucí odboru za svou činnost odpovídají tajemnici a starostovi Radě města a Zastupitelstvu města Sezemice odpovídají za plnění usnesení, která se týkají činnosti svěřeného odboru.

Vedoucí odboru jmenuje do funkce a odvolává z funkce Rada města Sezemice na návrh tajemnice (§ 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích).