Tajemnice městského úřadu

Tajemnice městského úřadu – Bc. Irina Rálišová

Kontakt

Kompetence:

Rozsah její kompetencí je stanoven v příslušných ustanoveních zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.

  1. Zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.
  2. Stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům úřadu, zajišťuje agendu výběrových řízení při přijímání zaměstnanců úřadu.
  3. Zajišťuje agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu.
  4. Plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a usneseními rady.
  5. Navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu.
  6. Vydává spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy městského úřadu, pokud je nevydává rada města.
  7. Rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a samostatnými odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení.
  8. Věcně přímo řídí činnost odboru a úseků – odbor kanceláře vedení úřadu, úsek matriky a evidence obyvatel a úsek městská knihovna.
  9. Koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty.