Starosta

Starosta města – Martin Staněk

Kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů ZA SEZEMICE KRÁSNĚJŠÍ.

Kontakt

Vymezené kompetence:

 1. Plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a násl.) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.
 2. Řídí Městskou policii Sezemice, Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sezemice a Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje.
 3. Zastupuje město ve Svazku obcí Loučná.
 4. Podepisuje rozhodnutí rady o odvolání dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
 5. Plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města.
 6. Plní usnesení zastupitelstva a usnesení rady města.
 7. Zajišťuje spolupráci s dopravci a krajským úřadem na zajištění dopravní obslužnosti, za město zpracovává vyjádření k návrhům jízdních řádů.
 8. Vydává pokyny tajemnici úřadu a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a z usnesení rady města.
 9. Zabezpečuje včasné vyřizování interpelací členů zastupitelstva a členů rady.
 10. Svolává a řídí porady vedení (tj. starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích pracovníků úřadu, popřípadě dalších přizvaných osob).
 11. Na základě zvláštních zákonů zřizuje v přenesené působnosti komise, jmenuje a odvolává jejich členy.
 12. Vykonává působnost podle zákona o integrovaném záchranném systému a podle krizového zákona.
 13. Zodpovídá za plnění úkolů požární ochrany (PO) města.
 14. Koordinuje svou činnost s místostarostou a tajemníkem úřadu.