Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (správní poplatek):

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

– 10 dní a na dobu kratší než10 dní                                             100 Kč

– 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                   500 Kč

– delší než 6 měsíců                                                                  1 000 Kč

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.                   1 000 Kč

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. tř. nebo III. tř. anebo místní   komunikaci               500 Kč

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany  se zvlášť těžkým  zdravotním  postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. Nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P).

Předmětem poplatku není:

  1. Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
  2. vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu).

Vidimace a legalizace:

Ověření podpisu (legalizace) – 30 Kč

Ověření listiny (vidimace) – 30 Kč (za každou započatou stranu)

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Sezemice, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,  vydává sazebník úhrad za poskytování informací.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Ostatní služby