Náplň činností

Odbor správy majetku a životního prostředí

Přímé řízení: vedoucí odboru správy majetku a ŽP

Náplň činnosti

Na úseku majetkových dispozic:

 1. Zajišťuje prodej, koupi a směnu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor.
 2. Zajišťuje nájmy a výpůjčky nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
 3. Zajišťuje smlouvy o zřízení věcných břemen.
 4. Vykonává agendu související s inženýrskými sítěmi podzemními a nadzemními (vodovody, kanalizace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení)
 5. Zajišťuje správu domů s pečovatelskou službou.
 6. Povoluje užívání veřejného prostranství, provádí kontrolu veřejných prostranství a zajišťuje související činnosti související s užíváním veřejného prostranství.

Na úseku evidence majetku:

 1. Spravuje inženýrské objekty (komunikace, mosty, lávky pro pěší, apod.).
 2. Spravuje další majetek města (lesy, vodní plochy a vodní toky, apod.).
 3. Spravuje cizí nemovitý a movitý majetek, k němuž má město prostřednictvím odboru nájemní případně jiný vztah.
 4. Zajišťuje údržbu a opravy nemovitého majetku.
 5. Vydává stanoviska z pohledu vlastnictví města a zpracovává vyjádření za město jako účastníka řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o vodách, horního zákona, zákona o ochraně ZPF a zákona o životním prostředí.
 6. Uděluje souhlasy s podnikáním v objektech města.

Na úseku pojištění majetku a škodních událostí:

Zajišťuje komplexní agendu související s pojištěním majetku a odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku a vyřizuje škodní události.

Na úseku životního prostředí – přenesená působnost:

 1. Vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (např. povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu; vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.
 2. Vykonává státní správu na úseku odpadového hospodářství v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (např. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.
 3. Vykonává státní správu na úseku rostlinolékařské péče v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (přijímá oznámení o stanovištích včelstev).
 4. Vykonává státní správu na úseku veterinární péče v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů (schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat, místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů).
 5. Na úseku životního prostředí – samostatná působnost:
 6. Zajišťuje péči o městský mobiliář na území města.

Na úseku silničního hospodářství:

 1. Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech pozemních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
 3. Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací
  • umístění inženýrských sítí v místní komunikaci
  • práce na místní komunikaci
  • uzavírky a objížďky na místní komunikaci
  • zřízení sjezdu z místní komunikace
  • umístění reklamních zařízení na místní komunikaci
  • pořádání akcí na místní komunikaci
 4. Zajišťuje úklid a údržbu místních komunikací, zpracovává a projednává harmonogram zimní, jarní, letní a podzimní údržby komunikací.
 5. Vyjadřuje se k projektům a stavbám z hlediska provozu na místních komunikacích.
 6. Zajišťuje, zpracovává a provádí aktualizaci dopravního značení a informačního systému města, včetně jeho projednání a schválení příslušnými orgány státní správy.
 7. Vydává souhlas se zřízením tržního místa, aktualizuje tržní řád a povoluje činnosti na schválených tržních místech (stánkový prodej, předzahrádky, aj.).
 8. Povoluje umístění reklamních stojek.
 9. Povoluje parkování v pěší zóně města a vydává parkovací karty do zóny placeného stání.
 10. Uzavírá krátkodobé nájemní smlouvy pro potřeby filmování na území města.
 11. Schvaluje zábory veřejného prostranství a vyměřuje poplatky za zábor.

Na úseku údržby a opravy:

 1. Zajišťuje přípravu a realizaci staveb zařazených ve schváleném běžném rozpočtu města, případně akcí doplněných v rámci průběžných rozpočtových změn.
 2. Zajišťuje veškeré opravy nemovitostí města (DPS, budova knihovny, budova městského úřadu, sportoviště a sportovní zařízení, místní komunikace, mosty, lávky, inženýrské sítě nadzemní a podzemní, dopravní značení apod.).
 3. Zajišťuje údržbu zeleně v územním obvodu města (kácení, výsadby, zeleň, následná péče o zeleň, projekty a znalecké posudky).

Ostatní činnosti odboru:

Provádí vidimaci a legalizaci (agenda ověřování listin a podpisů).