Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

Daně a poplatky:

Poplatky správní (Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Položka 1 odst. 1d) sazebníku:

Přijetí žádosti nebo návrhu o povolení posečkání daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách      400 Kč

Položka 1 odst. 1g) sazebníku:

Přijetí žádosti nebo návrhu o povolení úlevy na dani (poplatku) nebo cle                1.000 Kč

Položka 1 odst. 2a) sazebníku:

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu                    100 Kč

Czech POINT:

 • výpis z Rejstříku trestů  – 100 Kč
 • výpis z Katastru nemovitostí – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Obchodního rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Živnostenského rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Bodového hodnocení řidiče – 100 Kč
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč.
 • výpis z Insolvenčního rejstříku – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci – 200 Kč

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je:

 • autorizovaná konverze dokumentů na žádost – 30 Kč za stránku
 • opakované vydání přístupových údajů – 200 Kč (první vydání zdarma)

Poplatky místní:

Poplatek ze psů

Výše ročního poplatku za psa činí:

 • za prvního psa chovaného sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami                                                             400 Kč
 • za prvního psa chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami                                                                  100 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, chovaného sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami 600 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami       150 Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu a chová psa v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami                      200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu a chová psa v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami                                                                                                                                                                                                                                                   300 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb                                  10 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                                                   10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                                                                     20 Kč,
 • za provádění výkopových prací                                                                                                                  10 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení                                                                                                                   5 Kč,
 • za umístění skládek                                                                                                                                       10 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených pro výstavbu veřejně prospěšné stavby na dobu jednoho roku od vydání příslušného opatření stavebního úřadu vydaného na tuto stavbu                                                                                               2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na opravu a vybudování inženýrských sítí   2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na odstraňování havárií                                   3 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                                                          2 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                                                            10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                                20 Kč,
 • za umístění reklamního zařízení                                                                                                              100 Kč,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                                                 10 Kč.

Poplatek stanovení paušální částkou:

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu do 100 m2                    1.190 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu od 101 do 200 m2       2.100 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu nad 200 m2                  3.500 Kč/týden,
 • za umístění přenosného reklamního zařízení                                                                                      100 Kč/měsíc,
 • za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení za každých započatých 10 m2      500 Kč/měsíc,
 • za umístění nepřenosného reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude do 1 m2                                                                 1.200 Kč/rok,
 • za umístění reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude nad 1 m2                                                                                              3.000 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla                                                          500 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla, kde zábor veřejného prostranství bude do 15 m000 Kč/rok,
 • kde zábor veřejného prostranství bude nad 15 m2 000 Kč/rok.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Výše ročního poplatku za odpady činí:

 • za fyzickou osobu 500 Kč
 • za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 500 Kč

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 • kulturní akci, diskotéky 20 %
 • ostatní kulturní akce 10 %
 • sportovní akci 15 %
 • prodejní akci 15 %
 • reklamní akci 15 %

Po dohodě s poplatníkem lze poplatek za jednotlivou akci stanovit paušální částkou na:

 • kulturní akci, diskotéky                                                             1.000 Kč
 • ostatní kulturní akce                                                                     600 Kč
 • organizovanou neziskovou organizací mimo diskotéky        300 Kč
 • sportovní akci                                                                                 300 Kč
 • prodejní akci                                                                                   100 Kč
 • reklamní akci                                                                                  200 Kč

Ostatní služby – ceník služeb (kopírování, fax, výlep plakátů, aj.)