Poplatky

Bližší informace k platbám

Daně a poplatky:

Poplatky správní (Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Položka 1 odst. 1d) sazebníku:

 • Přijetí žádosti nebo návrhu o povolení posečkání daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách – 400 Kč

Položka 1 odst. 1g) sazebníku:

 • Přijetí žádosti nebo návrhu o povolení úlevy na dani (poplatku) – 1.000 Kč

Položka 1 odst. 2a) sazebníku:

 • Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu – 100 Kč

Czech POINT:

 • výpis z Rejstříku trestů  – 100 Kč
 • výpis z Katastru nemovitostí – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Obchodního rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Živnostenského rejstříku – 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč
 • výpis z Bodového hodnocení řidiče – 100 Kč
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč.
 • výpis z Insolvenčního rejstříku – 100 Kč za první stránku, každá další za 50 Kč
 • za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci – 200 Kč

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je:

 • autorizovaná konverze dokumentů na žádost – 30 Kč za stránku
 • opakované vydání přístupových údajů – 200 Kč (první vydání zdarma)

Poplatky místní:

Poplatek ze psů

za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami400 Kč
za prvního psa, chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami200 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) ustanovení600 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení250 Kč
a prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let100 Kč
za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) odstavce300 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb – 10 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  – 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – 20 Kč,
 • za provádění výkopových prací – 10 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení  – 5 Kč,
 • za umístění skládek – 10 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených pro výstavbu veřejně prospěšné stavby na dobu jednoho roku od vydání příslušného opatření stavebního úřadu vydaného na tuto stavbu  – 2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na opravu a vybudování inženýrských sítí – 2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na odstraňování havárií  – 3 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce  – 2 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce – 10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 20 Kč,
 • za umístění reklamního zařízení   – 100 Kč,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa  – 10 Kč.

Poplatek stanovení paušální částkou:

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu do 100 m21.190 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu od 101 do 200 m2 2.100 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu nad 200 m3.500 Kč/týden,
 • za umístění přenosného reklamního zařízení  – 100 Kč/měsíc,
 • za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení za každých započatých 10 m2500 Kč/měsíc,
 • za umístění nepřenosného reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude do 1 m2 1.200 Kč/rok,
 • za umístění reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude nad 1 m3.000 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla – 500 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla, kde zábor veřejného prostranství bude do 15 m3.000 Kč/rok,
 •  kde zábor veřejného prostranství bude nad 15 m26.000 Kč/rok.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Výše ročního poplatku za odpady činí:

 • za fyzickou osobu – 700 Kč
 • za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – 700 Kč

Sazba pro právnické a podnikající fyzické osoby (na základě uzavřené smlouvy s městem na likvidaci odpadu):

Nádoby na komunální odpad:

 • 120 l nádoba:    1.800 Kč (cena je uvedena s DPH)
 • 240 l nádoba:    3.360 Kč
 • 1100 l nádoba: 14.400 Kč

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 • kulturní akci, diskotéky 20 %
 • ostatní kulturní akce 10 %
 • sportovní akci 15 %
 • prodejní akci 15 %
 • reklamní akci 15 %

Po dohodě s poplatníkem lze poplatek za jednotlivou akci stanovit paušální částkou na:

 • kulturní akci, diskotéky – 1.000 Kč
 • ostatní kulturní akce  – 600 Kč
 • organizovanou neziskovou organizací mimo diskotéky – 300 Kč
 • sportovní akci  – 300 Kč
 • prodejní akci  – 100 Kč
 • reklamní akci  –  200 Kč

Ostatní služby – ceník služeb

(kopírování, fax, výlep plakátů, aj.)