Náplň činností

Finanční odbor

Přímé řízení: vedoucí finančního odboru

Kompetence:

Finanční odbor (dále jen FO) vykonává veškeré činnosti na úseku hospodaření s finančními prostředky města, včetně rozpočtů a rozborů, účetnictví, správy daní a poplatků. Rozhoduje podle zvláštních předpisů v rozsahu své pravomoci.

Na úseku rozpočtu města:

 1. Zpracovává návrh rozpočtu města a předkládá jej k projednání radě města, finančnímu výboru a zastupitelstvu města.
 2. Kontroluje dodržování rozpočtové kázně a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu.
 3. Zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města a finanční vypořádání dotací se státem, státními fondy a krajským úřadem za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání radě města, finančnímu výboru a zastupitelstvu města.
 4. Zpracovává čtvrtletní přehledy o plnění rozpočtu a výnosů a nákladů hospodářské činnosti, a předkládá je k projednání radě města, finančnímu výboru a zastupitelstvu města.
 5. Vede evidenci úvěrových smluv a sleduje vývoj dluhové služby města.

Na úseku účetnictví:

 1. Vede komplexní účetnictví města včetně účetnictví organizačních složek města.
 2. Provádí za město platební a zúčtovací styk, sjednává využití bankovních služeb.
 3. Vede evidenci bankovních účtů města.
 4. Připravuje podklady pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za město.
 5. Organizuje inventarizací majetku a závazků města.
 6. Podílí se na provádění vnitřních kontrol dle vnitřních předpisů.
 7. Podílí se na provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města, případně u obecně prospěšných společností založených městem.
 8. Zajišťuje veškerou agendu související s daní z přidané hodnoty (DPH) včetně daňového přiznání k DPH.
 9. Zajišťuje agendu daně z příjmů právnických osob.

Na úseku poplatků a pohledávek:

 1. Vymáhá veškeré pohledávky města v souladu s platnými předpisy.
 2. Eviduje a vydává pokutové bloky, jakož i bloky na pokuty na místě nezaplacené, a rovněž zajišťuje jejich odběr a vrácení použitých bloků.
 3. Zabezpečuje veškeré činnosti pro město podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, především vydávání povolení k uspořádání tomboly, vykonávání státního dozoru a ukládání sankcí. V případě vydání obecně závazné vyhlášky města, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, popř. jiných loterijních her, dohlíží nad dodržováním této OZV.
 4. Zabezpečuje vyměření, vyúčtování, vybírání, vymáhání a kontrolu všech místních poplatků podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb. v platném znění.

Na úseku platů a odměn:

 1. Zajišťuje veškeré činnosti související se zpracováním platů a odměn.

Na úseku majetku města:

 1. Vede evidenci veškerého majetku města, vypracovává návrhy na vyřazení majetku a zajišťuje jeho likvidaci. Zpracovává daňová přiznání související s převodem majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě předloženého podkladu příslušného odboru a zodpovídá za včasné předání na Finanční úřad Pardubice.
 2. Vede evidenci nájemců pozemků, bytů a nebytových prostor a jejich závazků vůči městu a zajišťuje s tím spojené činnosti.
 3. Vede účetní evidence majetku a kontroluje s vedením majetku v KN.
 4. Sleduje vývoj dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a nebytových prostor.
 5. Zajišťuje komplexní agendu související s provozováním veřejného pohřebiště v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a s pronájmy hrobových míst.

Na úseku ostatních činností:

 1. Zajišťuje činnosti hlavní pokladny města.
 2. Zabezpečuje veškerou činnost související s poskytováním půjček z Fondu obnovy domů a bytů.
 3. Vykonává správní činnost podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, na úseku ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace).
 4. Zajišťuje provozování úplného kontaktního místa Czech POINT pro potřeby klientů, v rámci této činnosti zajišťuje pro klienta asistovaný přístup do informačního systému datových schránek a poskytuje ověřené údaje vedené v centrálních registrech a v základních registrech.
 5. Provádí autorizovanou konverzi. Vede evidenci provedených konverzí pro úřad.
 6. Podle zákona č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů, v platném znění, přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů a ověřuje totožnost žadatele.