JAK SI VYŘÍDIT PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Poplatek za odpady platí dle § 10b odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích:

Fyzická osoba,

 • která má v obci trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Jaké jsou podmínky a postup

Je třeba splnit ohlašovací povinnost. Poplatník vyplní registračního formulář k poplatku za odpady elektronicky, případně osobně v kanceláři č. 103 v přízemí budovy Městského úřadu Sezemice na Husově náměstí 790, Sezemice. Uvedený formulář je k dispozici též na www.sezemice.cz .

Povinnosti poplatníka

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování dle § 14a odst. 2 zákona  565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jak vzniká a zaniká poplatková povinnost

 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi od prvého dne měsíce, ve kterém došlo ke vzniku trvalého pobytu občana ve městě (tj. zpravidla narození, přistěhování nebo u cizích státních příslušníků získání povolení k trvalému pobytu), nebo ve kterém se poplatník stal vlastníkem (spoluvlastníkem) zpoplatňované nemovitosti na území města.
 2. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby, určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo zánikem trvalého pobytu občana ve městě (tj. zpravidla úmrtí nebo odstěhování) nebo v důsledku zániku vlastnictví zpoplatňované stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu na území města

Kontaktní místo – správce poplatku

Veškeré problémy a žádosti o informace lze řešit osobní návštěvou u správce poplatku:

Finanční odbor, Městský úřad Sezemice.

Telefon 466741015

Pondělí, středa – 08:00 hodin – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek – 08:00 hodin – 14:00 hodin

Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti – osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.). V případě, že je uplatňován nárok na osvobození nebo úlevu, je třeba předložit doklad, který potvrzuje nárok na osvobození nebo slevu

Jaké jsou poplatky

Výše ročního poplatku za odpady činí:

800 Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

800 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku, kde ho lze uhradit

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného roku. Na žádost plátce lze poplatek též uhradit ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.03. a 31.08. příslušného roku.

Způsob úhrady:

 • převodem na účet města Sezemice 19-1205462369/0800 (variabilní symbol 3722 + číslo popisné – příklad 3722790),
 • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice (zde je třeba nahlásit jména osob, za které je poplatek hrazen – poplatek hradí společný zmocněnec).

Poplatky – jak zaplatit