JAK SE PŘIHLÁSIT K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Jaké jsou podmínky a postup

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Je třeba splnit ohlašovací povinnost. Registrační formuláře k ohlášení akce a k vyúčtování akce jsou k dispozici u správce poplatku, tj. na finančním odboru Městského úřadu Sezemice. Uvedený formulář je k dispozici též na www.sezemice.cz.

Povinnosti poplatníka:

 1. Poplatník je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání tím, že vyplní formulář „Poplatek ze vstupného – ohlášení akce“, a to osobně na úřadě nebo formulář zašle prostřednictvím pošty.
 2. Tato povinnosti se vztahuje i na akce, kterých se týká osvobození nebo úleva od poplatkové povinnosti. Tuto skutečnost je povinen poplatník doložit.

Jak vzniká a zaniká poplatková povinnost

 1. Poplatková povinnost vzniká nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce vyplněním formuláře „Poplatek ze vstupného – Ohlášení akce“
 2. Dojde-li ke změně údajů, uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 5 dnů ode dne, kdy změna nastala.
 3. Do 7 kalendářních dnů po skončení akce je poplatník povinen podat vyúčtování akce vyplněním formuláře „Poplatek ze vstupného – vyúčtování akce“ a poplatek ze vstupného uhradit.

Kontaktní místo – správce poplatku

Veškeré problémy a žádosti o informace lze řešit osobní návštěvou u správce poplatku:

Finanční odbor, Městský úřad Sezemice, telefon 466741015

Pondělí, středa – 08:00 hodin – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek – 08:00 hodin – 14:00 hodin

Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba platný průkaz totožnosti – osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.), právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a případně doklady, opravňující k jednání za právnickou osobu. V případě, že je uplatňován nárok na osvobození nebo úlevu, je třeba předložit doklad, který potvrzuje nárok na osvobození nebo slevu.

Jaké jsou poplatky

 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  • kulturní akci, diskotéky 20 %
  • ostatní kulturní akce 10 %
  • sportovní akci 15 %
  • prodejní akci 15 %
  • reklamní akci 15 %

  Po dohodě s poplatníkem lze poplatek za jednotlivou akci stanovit paušální částkou na:

  • kulturní akci, diskotéky – 1.000 Kč
  • ostatní kulturní akce  – 600 Kč
  • organizovanou neziskovou organizací mimo diskotéky – 300 Kč
  • sportovní akci  – 300 Kč
  • prodejní akci  – 100 Kč
  • reklamní akci  –  200 Kč
 2. V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Splatnost poplatku, kde ho lze uhradit

Poplatek je splatný nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne skončení akce.

Poplatek ze vstupného lze uhradit:

 1. převodem na účet města Sezemice 19-1205462369/0800 (variabilní symbol 1344),
 2. v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. akce, jejichž hlavním pořadatelem je město Sezemice
  2. výstavy, divadelní a filmová představení
  3. sportovní akce a kulturní a humanitární akce, na něž byl poskytnut příspěvek z rozpočtu města
  4. sportovní akce pořádané neziskovými organizacemi, které mají sídlo na území města
  5. akce, jejichž pořadateli jsou organizace zřízené obcí
 2. Úleva se poskytuje (nárok na úlevu od poplatku) má nezisková organizace ve výši 50 % na kulturní akci. Úleva se neposkytne v případě, že bude vypočtený poplatek nižší než 300 Kč. Tato úleva se neposkytuje na pořádání diskoték.

Poplatky – jak zaplatit