JAK SE PŘIHLÁSIT K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ

Jaké jsou podmínky a postup

Místní poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Sezemice.

Je třeba splnit ohlašovací povinnost. Registrační formulář k přihlášení a k odhlášení poplatku ze psů je k dispozici u správce poplatku, tj. na finančním odboru Městského úřadu Sezemice. Uvedený formulář je k dispozici též na www.sezemice.cz.

Povinnosti poplatníka:

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název obchodní firmy, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 3. Poplatník uvede další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména rasu psa, číslo tetování nebo čipu psa, stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jak vzniká a zaniká poplatková povinnost?

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Kontaktní místo – správce poplatku

Veškeré problémy a žádosti o informace lze řešit osobní návštěvou u správce poplatku

Finanční odbor, Městský úřad Sezemice, telefon 466741015

 • Pondělí, středa – 08:00 hodin – 17:00 hodin
 • Úterý a čtvrtek – 08:00 hodin – 14:00 hodin
 • Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti – osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.). Očkovací průkaz psa. V případě, že je uplatňován nárok na osvobození nebo úlevu, je třeba předložit doklad, který potvrzuje nárok na osvobození nebo slevu.

Jaké jsou poplatky

Výše ročního poplatku za psa činí:

za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami400 Kč
za prvního psa, chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami200 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) ustanovení600 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení250 Kč
a prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b) ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let100 Kč
za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) odstavce300 Kč

Splatnost poplatku, kde ho lze uhradit

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného roku.

Poplatek ze psa lze uhradit:
 1. převodem na účet města Sezemice 19-1205462369/0800 (variabilní symbol 1341 + číslo popisné, např. 1341790),
 2. v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice:

Identifikace psa

Město vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku oznámit nejpozději do 15 dnů.

Poplatky – jak zaplatit