JAK SE PŘIHLÁSIT K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Jaké jsou podmínky a postup

Je třeba splnit ohlašovací povinnost. Nejprve je třeba na odboru OSMŽP vyplnit ohlašovací formulář a získat od vlastníka nebo správce veřejného prostranství souhlas. Registrační formuláře jsou k dispozici také u správce poplatku, tj. na finančním odboru Městského úřadu Sezemice. Uvedený formulář je k dispozici též na www.sezemice.cz.

Tato povinnosti se vztahuje i na užívání veřejného prostranství, kterého se týká osvobození nebo úleva od poplatkové povinnosti. Tuto skutečnost je povinen poplatník doložit.

Jak vzniká a zaniká poplatková povinnost

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Kontaktní místo – Odbor správy majetku a životního prostředí, Finanční odbor

Veškeré problémy a žádosti o informace lze řešit osobní návštěvou u správce poplatku – Finanční odbor, Městský úřad Sezemice, telefon 466741015

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba platný průkaz totožnosti – osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.), právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a případně doklady, opravňující k jednání za právnickou osobu. V případě, že je uplatňován nárok na osvobození nebo úlevu, je třeba předložit doklad, který potvrzuje nárok na osvobození nebo slevu.

Sazby místního poplatku:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb – 10 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  – 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – 20 Kč,
 • za provádění výkopových prací – 10 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení  – 5 Kč,
 • za umístění skládek – 10 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených pro výstavbu veřejně prospěšné stavby na dobu jednoho roku od vydání příslušného opatření stavebního úřadu vydaného na tuto stavbu  – 2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na opravu a vybudování inženýrských sítí – 2 Kč,
 • za umístění stavebního zařízení a skládek určených na odstraňování havárií  – 3 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce  – 2 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce – 10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 20 Kč,
 • za umístění reklamního zařízení   – 100 Kč,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa  – 10 Kč.

Poplatek stanovení paušální částkou:

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu do 100 m21.190 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu od 101 do 200 m2 2.100 Kč/týden,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu nad 200 m3.500 Kč/týden,
 • za umístění přenosného reklamního zařízení  – 100 Kč/měsíc,
 • za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení za každých započatých 10 m2500 Kč/měsíc,
 • za umístění nepřenosného reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude do 1 m2 1.200 Kč/rok,
 • za umístění reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude nad 1 m3.000 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla – 500 Kč/rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla, kde zábor veřejného prostranství bude do 15 m3.000 Kč/rok,
 •  kde zábor veřejného prostranství bude nad 15 m26.000 Kč/rok.

Splatnost poplatku, kde ho lze uhradit

Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nebo delší je možné poplatek uhradit ve dvou splátkách, první splátka místního poplatku bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství a druhá splátku bude uhrazena nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek za užívání veřejného prostranství lze uhradit:

 1. převodem na účet města Sezemice 19-1205462369/0800 (variabilní symbol 1343),
 2. v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou (§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích);
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích).

Od poplatku se dále osvobozuje užívání veřejného prostranství v případě, že se jedná o:

 1. sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s městem,
 2. užívání veřejného prostranství městem,
 3. užívání veřejného prostranství pro umístění jednorázové skládky po dobu 2 dnů,
 4. užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu pro stavbu rodinných domů po dobu stavby, nejdéle však do 1 roku ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného opatření vydaným příslušným stavebním úřadem,
 5. užívání veřejných prostranství pro umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu určeného na opravu a údržbu vnějšího pláště domu, a to po dobu 6 měsíců ode dne ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství správci poplatku,
 6. provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek materiálů při odstraňování havárií inženýrských sítí, nejdéle však po dobu 1 týdne.

Poplatky – jak zaplatit