Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1 000 Kč
  2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 5 000 Kč
  3. ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže – 500 Kč
  4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů – 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
  5. ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) – 1 000 Kč
  6. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) – 20 000 Kč
  7. ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč
  8. ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) – 3 000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o změně využití území
  1. do výměry 5 000 m2 včetně – 1 000 Kč
  2. nad výměru 5 000 m2 – 3 000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – 1 000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – 2 000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – 5 000 Kč
 • Vydání regulačního plánu na žádost – 10 000 Kč

Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.

 1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
  1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 5 000 Kč
  2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 10 000 Kč
  3. ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže – 500 Kč
  4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů – 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
  5. ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl snesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení – 1 000 Kč
  6. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) – 10 000 Kč
  7. ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč
  8. ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) – 3 000 Kč
 2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – 1 000 Kč
 3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona – 1 000 Kč
 4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 – 500 Kč
 5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – 1 000 Kč
 6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – 500 Kč
 7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby – 1 000 Kč
 8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby – 1 000 Kč
 9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu – 1 000 Kč
 10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby – 1 000 Kč
 11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby – 500 Kč
 12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby – 500 Kč
 13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby – 500 Kč
 14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb – 5 000 Kč
 15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) – 500 Kč
 16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem – 10 000 Kč
 17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora – 10 000 Kč

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

 

Místní šetření nebo ohledání na místě

 1. za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu – 500 Kč
 2. za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech – 1 000 Kč
 3. za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu – 2 000 Kč

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Předmětem poplatku není

Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Sezemice, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydává sazebník úhrad za poskytování informací.

 

 

Ostatní služby – kopírování, fax, výlep plakátů, aj.