Náplň činností

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Přímé řízení: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Náplň činnosti

 1. Na úseku územního plánování:
  1. Na území města Sezemice dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
   • Pořizuje územní plán a jeho změny.
   • Pořizuje regulační plány a jejich změny.
   • Připravuje podklady pro zpracování územně analytických podkladů.
   • Pořizuje územní studie.
   • Podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovacích činností.
  2. Poskytuje územně plánovací informace.
  3. Připravuje urbanistické a architektonické studie pořizované městem.
  4. Spolupracuje při přípravě rozvojových projektů města:
   • Připravuje podklady z hlediska platných územně plánovacích dokumentací a existujících územně plánovacích dokumentací.
  5. Plní veškeré činnosti související s funkcí hlavního architekta města Sezemice.
 2. Na úseku stavební úřad:
  1. Úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce jako obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „stavební zákon“).
  2. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Projednává a rozhoduje ve věcech přestupků fyzických osob podle stavebního zákona, a dále přestupků podle příslušných ustanovení zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
  4. Rozhoduje ve věcech správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob podle stavebního zákona.
 3. Na úseku výkonu samostatné působnosti:
  1. Připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství – na území města Sezemice. Eviduje názvy ulic. Zavádí názvy nových ulic do RÚIAN (registr územní identifikace a nemovitostí).
  2. Vykonává činnosti na úseku památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
  3. Vede evidenci čísel popisných a přiděluje čísla popisná a evidenční na území města Sezemice.
 4. Ostatní činnosti:
  1. Zajišťuje zpracování potřebné jednoduché projektové dokumentace k opravám a rekonstrukcím majetku města.
  2. Zapisuje nové stavby a jejich změny do RUIAN.