KDY MOHU UŽÍVAT DOKONČENÝ RODINNÝ DŮM?

kdy mohu užívat dokončený rodinný dům?

Rodinný dům patří do kategorie staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, nebo o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, anebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení.

Před započetím užívání stavby je však stavebník ze zákona povinen zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).

Stavebník písemně podá na stavebním úřadě ohlášení dokončení stavby, ke kterému přiloží geometrický plán, případně dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci.

Stavební úřad následně provede kontrolní prohlídku stavby, při které ověří dokončení stavby a zkontroluje realizaci bezpečnostních prvků (zábradlí, hasicí přístroj, hlásiče detekce kouře, elektroinstalace, …).

Vyzve příslušnou obec, aby budově přidělila číslo popisné, nebo přidělí číslo popisné.

Pokud je stavba dokončena a je přiděleno číslo popisné, stavební úřad stavebníkovi vydá potvrzení o dokončení stavby.

Jakým způsobem lze ohlášení o dokončení stavby podat:

Osobně, poštou nebo elektronicky.

Kde lze ohlášení podat:

  • Písemně poštou na adresu: Městský úřad Sezemice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
  • Podání písemné osobně: podatelna úřadu, stavební úřad

Pondělí, středa – 08:00 hodin – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek – 08:00 hodin – 14:00 hodin

Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

  • Elektronicky datovou zprávou do datové schránky města: aktb28e
  • e-mail: podatelna@sezemice.cz – opatřena uznávaným elektronickým podpisem

Kontakty pro další informace:

Telefon: 466741023, 466741024, 466741027

E-mail: stavebni.urad@sezemice.cz

Formuláře:

Ohlášení dokončení stavby