Zřízení sjezdu z komunikace k nemovitosti

Zřízení sjezdu z komunikace k nemovitosti:

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.

Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – zřízení sjezdu

Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP, v případě místních komunikací a chodníků.

Rozhodnutí vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v případě komunikací II. a III. třídy.

Rozhodnutí vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy v případě komunikací I. třídy.

Rozhodnutí pro zřízení sjezdu na účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne odbor správy majetku a ŽP.

 

Žádost ke stažení zde

 

K žádosti potřebuji:

  1. Situaci se zákresem sjezdu. Situace musí být vypracována autorizovaným projektantem a musí obsahovat rozhledové trojúhelníky dle příslušných norem pro zamýšlený sjezd
  2. V případě zastupování plnou moc.
  3. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  4. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České vyžádá

Správní poplatek činí 500 Kč.