Žádost o prodej, pronájem nebo výpůjčku pozemku města

Žádost o prodej, pronájem nebo výpůjčka pozemku města.

 

Zájemce o pozemek ve vlastnictví města podá na Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP vyplněnou žádost na příslušném formuláři.

K žádosti potřebuji:

Snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku

Odbor správy majetku zajistí k žádosti potřebné informace a předloží ji ke schválení radě města. Před rozhodnutím v příslušném orgánu obce odbor zveřejní na úřední desce záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodeje – po projednání žádosti s kladným doporučením bude s žadatelem, v případě nutnosti, dohodnuto vyhotovení znaleckého posudku o ceně v místě a čase obvyklé za 1 m2. Zároveň upozorňujeme žadatele, že kladné doporučení rady města není rozhodnutím konečným. Následně bude žádost předložena k projednání Zastupitelstvu města Sezemice. Konečné rozhodnutí o prodeji pozemku je v kompetenci zastupitelstva města.

O pronájmu, pachtu či výpůjčce rozhoduje Rada města Sezemice.

Návrhy smluv po schválení v orgánech města  připraví OSMŽP. Kupní smlouvy jsou po podpisu smluvními stranami dále předány k provedení vkladu vlastnického práva katastrálnímu úřadu.

Kontakty pro další informace

  • Telefon: 466 741 020, 724 183 192
  • E-mail: spravamajetku@sezemice.cz

Soubory ke stažení

Žádost o prodej pozemku

Žádost o pronájem (výpůjčku) pozemku