Umístění inženýrských sítí

Umístění inženýrských sítí – přípojky kanalizace, vody, plynu, elektřiny v komunikaci (chodník, místní komunikace)

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je i umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace.

 

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – umístění inženýrských sítí

Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP v případě místních komunikací a chodníků.

Rozhodnutí vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v případě komunikací II. a III. třídy.

Rozhodnutí vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy v případě komunikací I. třídy.

Rozhodnutí pro umístění sítí pro účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne odbor správy majetku a ŽP

Žádost ke stažení zde

K žádosti o vydání rozhodnutí potřebuji:

  1. Situaci se zákresem umístění sítí s vyznačením v katastrální mapě
  2. V případě zastupování plnou moc
  3. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  4. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

 

Správní poplatek činí 1.000 Kč.