Provozování reklamních zařízení na komunikaci

provozování reklamních zařízení na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku.

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je i provozování reklamních zařízení na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku.

Reklamní zařízení slouží k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, provozování reklamních zařízení

Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP v případě místních komunikací a chodníků.

Rozhodnutí vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v případě komunikací II. a III. třídy.

Rozhodnutí vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy v případě komunikací I. třídy.

Rozhodnutí pro provozování reklamních zařízení pro účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP .

Žádost ke stažení zde

K žádosti přiložte:

  1. Situaci se zákresem umístění reklamního zařízení s vyznačením v katastrální mapě
  2. Popis a rozměry reklamního zařízení
  3. V případě zastupování plnou moc
  4. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  5. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

 

Správní poplatek činí 1.000 Kč.