Provádění prací na komunikaci

provádění prací na komuNikaci

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je i provádění prací na komunikaci (v silničním pozemku).

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – provádění stavebních prací v silničním pozemku

Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, OSMŽP v případě místních komunikací a chodníků.

Rozhodnutí vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v případě komunikací II. a III. třídy.

Rozhodnutí vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy v případě komunikací I. třídy.

Rozhodnutí pro práce v komunikaci pro účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí.

Žádost ke stažení zde

K žádosti potřebuji:

  1. Situaci se zákresem umístění sítí s vyznačením v katastrální mapě
  2. Situaci se zákresem zásahu do komunikace včetně návrhu dopravního značení omezujícího pohyb po dobu prací
  3. V případě zastupování plnou moc
  4. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  5. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

Správní poplatek činí 100 Kč na dobu trvání prací do 10 kalendářních dnů, 500 Kč na dobu trvání delší jak 10 pracovních dnů.