Povolení k uzavírce a nařízení objížďky

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je i zřízení uzavírky, nebo objížďky.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, uzavírka a nařízení objížďky

Vydává se pouze v případě, že zásah do komunikace omezí průjezdnost.

Rozhodnutí v případě místních komunikací a chodníků vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP.

Rozhodnutí v případě komunikací II. a III. třídy vydává Magistrát města Pardubic, odbor dopravy.

Rozhodnutí v případě komunikací I. třídy vydává Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy.

Rozhodnutí pro uzavírku pro účelovou komunikaci se nevydává. Je však třeba souhlasu vlastníka účelové komunikace.

Informaci o třídě konkrétní komunikace ve správním obvodu města Sezemice poskytne odbor správy majetku a ŽP .

Žádost ke stažení zde

K žádosti potřebuji:

  1. Plánek místa s uzavírkou, včetně vyznačení objížďky
  2. Návrh dopravního značení místa s uzavírkou a objízdných tras
  3. V případě zastupování plnou moc
  4. Souhlas vlastníka dotčené komunikace
  5. Souhlas Policie České republiky

Pokud žadatel souhlasy silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si je od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá

Žádost je nutno podat minimálně 30 dnů před plánovanou uzavírkou.

Správní poplatek se nevyměřuje.