Jaké mám povinnosti při nakládání s odpady jako podnikatel

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti musíte předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák. č.185/2001 Sb., o odpadech).

Pokud nakládáte v kalendářním roce s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady pouze elektronicky přes www.ispop.cz do 15.2. následujícího roku. Pro splnění povinnosti musí být ohlašovatel v systému ISPOP zaregistrován. Hlášení není možné podávat v listinné podobě ani zasílat v elektronické podobě na Magistrát města Pardubic.

Kontakty pro další informace

  • Telefon: 466 741021, 724 035
  • E-mail: spravamajetku@sezemice.cz