Poplatky

Poplatky

Bližší informace k platbám

Služby a poplatky CZECH POINT

Vidimace a legalizace:

 • ověření podpisu – 50 Kč
 • ověření listiny – 30 Kč (za každou započatou stranu)

Matrika

Správní poplatky za:

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 5.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce – 1.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo a dobu – 3.000 Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč
 • stejnopisy (rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu) – 300 Kč
 • vydání vícejazyčného standardního formuláře – 100 Kč
 • vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
 • 50 Kč za každou i započatou stránku
 • 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
 • nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize – 50 Kč
 • vyhledávání v matričních knihách – 200 Kč za každou i započatou hodinu
 • povolení změny jména a příjmení – 200 Kč, 300 Kč nebo 3.000 Kč

Evidence obyvatel:

 • přihlášení k trvalému pobytu – 50 Kč (za přihlašovanou osobu, starší 15 let)
 • za poskytnutí údajů z informačního systému – 50 Kč za každou započatou stránku výpisu
 • za zprostředkování kontaktu – 500 Kč (za každý kontakt)
 • ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR – 100 Kč
 • podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu – 100 Kč (za každou osobu uvedenou v žádosti)

Podrobnosti specifikuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatky se platí před provedením úkonu – v pokladně města v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na účet města.