Náplň činností

Matrika a evidence obyvatel

Přímé řízení: tajemnice úřadu

Kompetence:

Na úseku matriky:

 1. Výkon státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matriční úřad) podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (např. vedení matričních knih a sbírky listin, kontrola vedení matričních knih u matričních úřadů příslušného správního obvodu, povolení sňatku prostřednictvím zmocněnce).
 2. Zajištění civilních obřadů (uzavření manželství).
 3. Vydávání výpisů z matrik, matriční doklady.
 4. Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
 5. Přijímání žádostí o zápisy do zvláštní matriky – Brno (narození, uzavírání manželství, uzavírání partnerství, úmrtí občanů ČR – mimo území ČR).
 6. Rozhodování o změně jména nebo příjmení.
 7. Přijímání souhlasného prohlášení o určení otcovství k dítěti.
 8. Provádění záznamů o matričních událostech do informačního systému evidence obyvatel, zajišťování odeslání podpisových vzorů a razítek nadřízeným orgánům pro matriční činnost a pro vidimaci a legalizaci.

Na úseku evidence obyvatel:

 1. Výkon správní činnosti podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů pro ministerstvo vnitra).
 2. Rozhodování o zrušení o místu trvalého pobytu, o nezaevidování změny místa trvalého pobytu dle zákona, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Na úseku voleb a referend:

 1. Zajišťování úkolů na úseku voleb do jednotlivých zastupitelských orgánů (dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o volbách do Parlamentu České republiky, o volbách do Evropského parlamentu, o volbách do zastupitelstev krajů, o volbách prezidenta ČR, o volbách do senátu).
 2. Zajišťování úkolů na úseku místního referenda dle zákona o místním referendu a na úseku celostátního referenda.
 3. Vedení stálého a zvláštního seznamu voličů, přehledu o volebních okrscích a o ulicích a občanech spadajících do jednotlivých volebních okrsků.

Na úseku sociálního zabezpečení:

 1. Zajišťování činnosti v oblasti sociálního zabezpečení v rozsahu zákonného zmocnění.
 2. Podávání zpráv a informací o občanech v souladu s právními předpisy v rozsahu zákonného zmocnění.
 3. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad zvláštním příjemcem v souvislosti s plněním stanovené povinnosti.
 4. Zajišťování činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí v rozsahu zákonného zmocnění.
 5. Příprava a zpracování podkladů pro jednání Komise sociální včetně činnosti organizačního pracovníka.

Na úseku ostatních činností:

 1. Výkon správní činnosti podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, na úseku ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace).
 2. Výkon správní činnosti podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a zákon ač. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, na úseku občanských průkazů.
 3. Výkon činnosti podle zákona o sčítání lidu, domů a bytů. Spolupracuje s ČSÚ.
 4. Zajištění úplného kontaktního místa Czech POINT pro potřeby klientů.
 5. Podle zákona č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů, v platném znění, příjem žádostí o výpis z rejstříku trestů.
 6. Zajištění pohřbívání zemřelých bez příbuzných za podmínek stanovených právními předpisy (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů – § 5 odst. 1).
 7. Zajištění agendy občanských a společenských záležitostí. Příprava podkladů pro jednání Komise pro občanské záležitosti.