Jak podám souhlas s projednáním přestupku

Jak podat souhlas s projednáním přestupku, který lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku

 • 79 zákona č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Řízení o přestupku mezi osobami blízkými lze zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

 • Správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku dle § 79 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a určí jí lhůtu k podání souhlasu. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů.
 • V souhlasu musí být uvedeno, kdo je přímo postiženou osobou, označení pachatele a sp. zn. věci, ke které se souhlas váže.
 • Osoba přímo postižená spácháním přestupku může vzít souhlas se zahájením řízení kdykoliv zpět, a to až do doby vydání rozhodnutí o odvolání.
 • Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Řízení o přestupku proti občanskému soužití ublížením na cti podle § 7 odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, lze také zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Pokud osoba přímo postižená spácháním přestupku dá souhlas se zahájením řízení o přestupku, nemá však postavení účastníka řízení o přestupku, má v řízení:

 • právo na vyrozumění o zahájení řízení,
 • právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení,
 • právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu,
 • právo vyjádřit v řízení své stanovisko,
 • právo nahlížet do spisu,
 • právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení,
 • právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům
 • a právo na oznámení rozhodnutí.

Právo odvolání proti rozhodnutí, kterým je obviněný uznán vinným nebo proti usnesení o zastavení řízení, jí však nepřísluší.

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Správní orgán řízení zastaví, jestliže správní orgán v průběhu řízení zjistí, že se jedná o přestupek, který lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku a tento souhlas nebyl dán nebo osoba přímo postižená spácháním přestupku vzala zpět souhlas se zahájením řízení nebo pokračováním v řízení.

U přestupku urážky na cti správní orgán zahájí řízení o přestupku se souhlasem osoby přímo postižené a pokusí se uraženého na cti a obviněného z přestupku usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení usnesením zastaví.

Kontakty

Formulář

Jak na to – Jak oznámím spáchání přestupku