Jak oznámím spáchání přestupku

Oznámení o spáchání přestupků může podat každý, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl, osoba přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce.

V oznámení spáchání přestupku musí být uvedeno:

 • koho oznamovatel označuje za pachatele (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)
 • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)
 • kde a kdy se přestupek stal
 • jakým způsobem měl být přestupek spáchán
 • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy)
 • kontaktní údaje oznamovatele – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, kontakt

Přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, druh, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že osoba jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

Oznámení přestupku lze podat v prvé řadě na:

 • Policii ČR
 • Městskou policii Sezemice.

Oznámení o přestupku, který se stal na území města Sezemice, se může zaslat:

 • poštou na město Sezemice, Komise pro projednávání přestupků města Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice,
 • doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice Komisi pro projednávání přestupků.
 • podání je možno učinit také písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Formulář „Oznámení přestupku“ je k dispozici zde.

Přestupky projednává Komise pro projednávání přestupků města Sezemice.

Další informace

Kontakty:

 • Irina Rálišová

Telefon: 466741013, 602706449

E-mail: irena.ralisova@sezemice.cz

 • Petra Matúšů

Telefon: 466741020

E-mail: petra.matusu@sezemice.cz

 

E-mail: mesto@sezemice.cz

Další informace