Informace

Komise pro projednávání přestupků

Složení Komise pro projednávání přestupků

Starosta podle § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecního zřízení) zřídil pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků zvláštní orgán města Komisi pro projednávání přestupků.

Komise pro projednávání přestupků projednává:

 • přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny,
 • přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
 • přestupky proti veřejnému pořádku,
 • přestupky proti majetku
 • přestupky proti občanskému soužití
 • ostatní přestupky dle zvláštních zákonů, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány,

Komise pro projednávání přestupků projednává přestupky dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro obce Časy, Choteč, Rokytno a Úhřetická Lhota.

Předpisy, kterými se Komise pro projednávání přestupků ve své činnosti zejména řídí:

Předpisy můžete vyhledat v aplikaci Ministerstva vnitra Sbírka zákonů

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 99/1963, občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009, trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsah a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob

Formuláře zde

Jak si zařídit zde