Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Sezemice schválilo Zastupitelstvo města Sezemice dne 04.06.2019

Strategický plán rozvoje města – analytická část

Strategický plán rozvoje města – návrhová část

Strategický plán rozvoje města – dotazníkové šetření 1. část

Strategický plán rozvoje města – dotazníkové šetření 2. část

Úkoly jednotlivých priorit s odhady finančních nákladů

Strategický plán rozvoje města, návrhové období 2019 – 2024 – hodnocení 2019

A jak Strategický plán rozvoje města Sezemice vznikal?

Na strategickém plánu rozvoje města se začalo pracovat v březnu roku 2018. Jeho zpracování bylo z velké části financováno z Operačního programu Zaměstnanost Evropské unie. Projekt byl schválen pod názvem Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16 058.0007334 a jednou jeho součástí bylo i zpracování Strategického plánu rozvoje města Sezemice.

V úvodu zpracování bylo sestaveno sedm pracovních skupin o třech až pěti členech, které byly tvořeny zastupiteli města, pracovníky městského úřadu, zástupci laické a odborné veřejnosti. Práce začínala průzkumy jednotlivých oblastí, kterými jsou obyvatelstvo, území, infrastruktura, vybavenost, hospodářství, životní prostředí a správa obce. Byly také připraveny dva dotazníkové průzkumy pro obyvatele města, které byly po odevzdání dotazníků vyhodnoceny a jejich výsledky byly zohledněny v dalších fázích zpracování strategického plánu. Jedno dotazníkové šetření probíhalo v době zahájení prací na analytické části Strategického plánu a podklady byly připraveny pro širokou veřejnost, odbornou veřejnost a žáky základní školy dle témat sedmi pracovních skupin a byly připraveny pro zjištění reálného stavu a potřeb města. Druhé dotazníkové šetření navazovalo na dokončené práce analytické části a na zpracované SWOT analýzy jednotlivých oblastí. Výsledky II. dotazníkového šetření poskytly zpracovatelům zpětnou vazbu od veřejnosti, které oblasti či priority jsou veřejností více či méně preferované.

Na základě analýz, SWOT analýz jednotlivých oblastí a výsledků dotazníkových šetření byla vedoucími pracovních skupin sestavena celková SWOT analýza města, ze které dále vyplynuly jednotlivé priority města, a těm bylo následně přiřazeno pořadí důležitosti.

Priority byly rozděleny do čtyř okruhů a pracovní skupiny přerozděleny tak, aby spolupracovaly konstruktivně na rozpracování jednotlivých priorit dle oblastí. V rámci priorit byly specifikovány aktivity, které byly následně rozpracovány do konkrétních úkolů, kterým byl přiřazen zpracovatel, subjekt zodpovědný za jeho splnění, termín a stanoveny přibližné finanční náklady a vliv na rozpočet města.

Návrhová část Strategického plánu byla projednána s veřejností dne 28.05.2019.

Strategický plán rozvoje města Sezemice pro návrhové období 2019 – 2024 schválilo zastupitelstvo města dne 04.06.2019 usnesením č. Z/37/3/2019.

Publicita projektu