Zřízen krizový štáb města

Martin Staněk, starosta města, v souvislosti se vzniklou situací ohledně nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV, zřídil dne 11.03.2020 za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení jako svůj pracovní orgán krizový štáb města.

A co má krizový štáb na starosti⁉️

Starosta obce může zřídit jako svůj pracovní orgán pro řešení mimořádných událostí a krizových situací krizový štáb obce (dále KŠ obce).
KŠ obce je orgán, který se podílí ve spolupráci se složkami IZS na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanační) na postiženém území obce. Předkládá  podklady pro rozhodovací činnost starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

KŠ obce se schází podle potřeby a je svoláván starostou obce (případně místostarostou nebo pověřeným pracovníkem obce) při vzniku mimořádné události velkého rozsahu nebo v případě vyhlášení krizového stavu na území obce, zejména je-li nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva. KŠ obce zejména:

 • zabezpečuje vyhodnocování situace,
 • přijímá opatření k řešení vzniklého stavu a spolupracuje s orgány koordinující záchranné a likvidační práce,
 • zabezpečuje odpovídající zázemí postiženým osobám (nouzové přežití),
 • ochranu majetku,
 • likvidaci následků mimořádné události nebo krizové situace.

Tato skupina při řešení mimořádné  krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací:

 • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události ve správním území obce,
 • dokumentuje postup řešení krizové situace nebo mimořádné události
 • podává vedoucímu KŠ obce návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu,
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků,
 • organizuje spojení s krizovými štáby okolních obcích, KŠ obce s rozšířenou působností a kraje,
 • zabezpečuje informování veřejnosti a přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,
 • vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,
 • organizuje ochranu obyvatel postiženého území, zásobování a humanitární pomoc obyvatelům postiženého území,
 • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci, dále ukládání povinnosti poskytovat věcné prostředky a jejich využívání.

Krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo
 • jde o úkol prováděný při cvičení.

Krizový   štáb  určené   obce  je  svoláván operativně, zejména k  projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení  krizové situace a přijetí  krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Nechceme vyvolávat paniku, ale chceme být připraveni.