Veřejná schůze – Splašková kanalizace – Sezemice – Počaply

Tímto Vás zveme na veřejnou schůzi, kde budou poskytnuty technické informace k projektu splaškové kanalizace.

  • Termín: čtvrtek 23. března 2023 od 17:00 hodin
  • Místo: Městský úřad Sezemice, víceúčelový sál

Na veřejné schůzi budou občané informováni o technických možnostech a požadavcích, které jsou nutné pro napojení objektu na budoucí kanalizaci.

Na novou splaškovou kanalizaci budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody z kuchyně, koupelny a WC. Dle Zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) musí být kanalizační přípojky napojeny přímo do kanalizační stoky, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou, domovní čistírnou). Stávající žumpy, septiky a domovní čistírny budou tímto krokem mimo provoz.

Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta o průměru 400mm, která bude přednostně umístěna na soukromém pozemku u dané nemovitosti (hned za plotem). Minimální vzdálenost vedení trasy kanalizační přípojky je ideálně 1,0m od stávajících budov a nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení např. vodovod, plynovod či el. kabely.

Stávající kanalizace v obci zůstane zachována a bude sloužit pouze pro odvádění dešťových vod.

Podrobnější informace naleznete v prezentaci na webových stránkách města, nebo v úředních hodinách na městském úřadě.

Případné dotazy ohledně informací k návrhu kanalizace prosím na projektanta (pracovní dny 7 00 – 15 00 hod.):

RECPROJEKT s.r.o. – Vojtěch Vican
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Tel.: 777 907 920
E-mail: vican@recprojekt.cz