Starosta

Martin Staněk

starosta města

Starosta stojí v čele městského úřadu a odpovídá za jeho činnost, zastupuje město navenek. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města. Postavení, úkoly a pravomoci starosty jsou stanoveny právními předpisy (zejm. §103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

Zákonné pravomoci starosty:

Připravuje, svolává a řídí schůze rady a zastupitelstva, může pozastavit výkon usnesení rady. Spolupodepisuje obecně závazné vyhlášky města,  podepisuje usnesení zastupitelstva a rady. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech. Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města. Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.

Příloha: Vymezení práv a povinností

Telefon:

pevná linka: +420466741010
mobilní: 606 660 237
WWW:
oficiální: http://sezemice.cz/
E-mail:
oficiální: martin.stanek@sezemice.cz
oficiální: starosta@sezemice.cz
ID datové schránky:
aktb28e
Adresa:
Město Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice