Územní studie Z1

Řešené území se nachází ve správním území města Sezemice, které zahrnuje celkem 7 katastrálních území – Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou, Kladina, Velké Koloděje, Lukovna, Dražkov a Veská.

Lokalita „Koutecký“ se nachází na západním okraji města a je na severu ohraničena izolační zelení od stávajícího území lehkého průmyslu, východní hranici tvoří vodní tok (mlýnský náhon), ústící na jižní straně do řeky Loučné. Ta je od řešené lokality oddělena přírodním nezastavitelným územím. Západní hranici, směrem k Počaplům, tvoří smíšené nezastavěné území.

Lokalita je určena k zástavbě rodinnými domy městského typu a v části lokality jsou navrženy čtyři bytové objekty o 4 NP. V jižní části území je navržena intenzivnější forma zástavby řadovými a atriovými domy s 1 až 2 NP severní část je rozvolněna a zahrnuje 22 parcel pro individuální rodinné domy. Celkem je navrženo 78 rodinných domů s pultovými a rovnými střechami, v severní části, s většími parcelami a samostatnými rodinnými domy, kde navazuje lokalita na stávající zástavbu je počítáno se sedlovými nebo valbovými střechami a možností využití podkroví.