Náplň činností

Kancelář vedení úřadu

Kompetence:

 • Agendy rady města, zastupitelstva města, komisí a výborů:
  • Organizační zajištění jednání rady a zastupitelstva – kompletace a distribuce materiálů pro jednání, vyhotovení a vypravení návrhů programu a usnesení pro jednání rady a zastupitelstva.
  • Vedení dokumentace rady a zastupitelstva, komisí, výborů a zvláštních orgánů.
 • Sekretariát vedení úřadu – Obstarávání záležitostí spojených s úřední i ostatní činností starosty, místostarosty a tajemnice úřadu.
 • Zajištění chodu podatelny a výpravny úřadu v souladu se spisovým a skartačním řádem.
 • Zajišťuje provoz telefonní ústředny.
 • Podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé organizační jednotky.
 • Kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí.
 • Autorizovaná konverze dokumentů podle platných právních předpisů.
 • Zajištění a řízení spisové a archivní služby úřadu v souladu s příslušnými právními předpisy, vedení spisovny úřadu.
 • Výkon státní správy v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu.
 • Zajištění činnosti na úseku práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
 • Zajištění činností na úseku sčítání lidu, domů a bytů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace).
 • Výkon agendy veřejných sbírek v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Výkon agendy na úseku stížností, podnětů občanů a petic.
 • Poskytování informací podle příslušných právních předpisů.
 • Výkon činností na úseku voleb podle obecně závazných právních předpisů.
 • Prezentace a propagace města, zajištění propagačních materiálů města, zajištění tvorby a aktualizace internetových stránek města.
 • Evidence, spolupráce, projednávání možných konfliktů a koordinace kulturních a společenských akcí pořádaných na území města ostatními organizátory, napomáhání propagace těchto kulturních akcí.
 • Zajištění podkladů pro udělování cen města a pamětních listů města.

Na úseku kultury a sportu:

 • Práce na projektech, konceptech a rozvojových programech města v oblasti kultury.
 • Zajištění kulturních akcí města, pořádání kulturních akcí, spolupořádání na vybraných akcích.
 • Spolupráce se všemi kulturními a sportovními organizacemi ve městě.
 • Vedení agendy cen města.
 • Zajištění výkonu státní správy dle zákona č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

Dále:

 • Zabezpečení tvorby, komplexní správy, údržby a rozvoje informačního systému úřadu, jeho propojení a koordinaci s informačními systémy státní správy.
 • Zabezpečení agendy související s městským rozhlasem.
 • Zabezpečení vyvěšování písemností na úřední desce úřadu a v informačních skříňkách města. Údržba úřední desky.
 • Poskytování služeb – kopírování.
 • Vedení evidence informačních skříněk a výlepových ploch, zajištění jejich pronájmů a údržby.
 • Zabezpečení plnění úkolů na úseku ztrát a nálezů v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Zajišťuje provozování úplného kontaktního místa Czech POINT pro potřeby klientů, v rámci této činnosti zajišťuje pro klienta asistovaný přístup do informačního systému datových schránek a poskytuje ověřené údaje vedené v centrálních registrech a v základních registrech.
 • Výkon agendy registračního místa podle zákona o střetu zájmů (dále jen „zákona“).