O nás

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTSKÉ POLICII SEZEMICE

Městská policie v Sezemicích (MPS) byla zřízena Zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008.

Městská policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a dalšími souvisejícími předpisy (např. zákony upravující přestupkové řízení, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o silničním provozu apod.). Městskou policii řídí starosta. Zastupitelstvo města pověřilo plněním úkolů při řízení městské policie určeného strážníka (vrchní strážník).

V městské policii působí zaměstnanci obce zařazení do obecní policie, kteří se dělí na strážníky, čekatele (zaměstnanec ve výcviku připravující se na výkon funkce strážníka) a ostatní zaměstnance (asistenti podílející se na činnostech městské policie).

Strážníci jsou povinni v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

Strážníci jsou povinni zakročit nebo provést jiné opatření i mimo pracovní dobu, je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Strážníci jsou povinni poskytnout pomoc v rozsahu svých pravomocí každému, kdo o ni požádá.

Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. 

Při plnění úkolů v pracovní době strážníci prokazují svoji příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie na prsou a s nášivkou s názvem obce na záloktí levého rukávu. Svrchní část stejnokroje strážníka je barvy černé, modré, žluté nebo v kombinaci těchto barev.  Odznak strážníka obsahuje slova „městská policie“, státní znak nebo znak obce a identifikační číslo strážníka.  Čekatelé a asistenti (ostatní zaměstnanci) používají v pracovní době zpravidla také pracovní oděv (stejnokroj), který má ale prvky odlišné od identifikačních prvků strážníka (odznak apod.). Pro výcvik nebo jiné činnosti, kdy neplní strážník úkoly spojené se zásahem do práv a svobod, používají strážníci (čekatelé, asistenti) v některých případech i tzv. reprezentační oděv, který je funkčně vhodný pro danou činnost (např. výcvik v terénu) a který obsahuje prvky určující příslušnost k městské policii nebo městu, zejména v případech, kdy je městská policie nebo město reprezentováno (např. na střelecké soutěži, přeborech služebních psů atd.).

Mimo pracovní dobu prokazují strážníci svoji příslušnost (pokud tak nečiní stejnokrojem) služebním průkazem , ve výjimečných případech pouze ústním prohlášením „městská policie“.

Vozidla městské policie při výkonu pravomoci musí být bílé barvy s modrým nápisem „městská policie“ na bocích vozidla a modrým nápisem s názvem obce umístěným pod nápisem „městská policie“. K plnění úkolů lze použít i vozidlo jiné barvy, ale při výkonu pravomoci musí být na bocích označeno modrým nápisem „městská policie“ a názvem obce umístěných na bílém podkladu.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly, které stanoví zákon o obecní policii a další související předpisy, přičemž:

 • přispívá k bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
 • podílí se na ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých pravomocí činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty v obci,
 • odhaluje přestupky fyzických osob,
 • odhaluje přestupky fyzických osob podnikajících a přestupky právnických osob, jejichž projednávání je v působnosti obce,

a plní další úkoly (dohlíží), které stanoví právní předpisy (např. zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, správní řád atd.)

Oprávnění vyplývající ze zákona o městské policii:

 • požadovat vysvětlení,
 • požadovat předložení potřebných dokladů,
 • vyzvat osoby, aby se dostavila v určeném čase na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,
 • předvést osobu, která se nedostavila k sepsání zápisu,
 • vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (hledané osoby, hledaná vozidla, registr obyvatel, registr řidičů, registr vozidel, registr cizinců atd.),
 • požadovat od každého poskytnutí osobní a věcné pomoci potřebné ke splnění konkrétního úkolu,
 • předvést osobu ke zjištění totožnosti,
 • předvést osobu hledanou nebo pohřešovanou,
 • předvést osobu, která i přes výzvu pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek, ohrožujícím životy a zdraví osob nebo majetek,
 • předvést osobu na žádost orgánu obce,
 • přesvědčit se, zda osoba nemá zbraň a zbraň odebrat (zbraní se rozumí cokoliv, co může útok učinit důraznějším),
 • zakázat vstup nebo přikázat každému, aby se nezdržoval na určeném místě nebo na určeném místě setrval po nezbytně nutnou dobu,
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něj a provést zákrok nebo úkon,
 • odejmout věc,
 • používat technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botička“),
 • zabezpečit dopravu osoby do zdravotnického zařízení nebo záchytné stanice,
 • vstupovat do živnostenských provozoven, heren, kasin a dalších prostor v provozní době a ve stanovených případech i po provozní době,
 • za stanovených podmínek použít donucovací prostředky, služebního psa nebo služební zbraň v rozsahu potřebném k překonání odporu a k dosažení účelu sledovaného zákrokem,
 • zpracovávat osobní údaje,
 • pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy,

a oprávnění, která stanoví zvl. zákon, např.:

 • kontrolovat dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • vyzvat osobu k orientačnímu a odbornému vyšetření na alkohol či návykové látky,
 • projednávat přestupky v příkazním řízení na místě,
 • zastavovat vozidla,
 • rozhodnout o odstranění překážky v silničním provozu (odtah),
 • usměrňovat provoz pokyny,
 • měřit rychlost vozidel,
 • omezit osobní svobodu osoby přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté,
 • kontrolovat dodržování pravidel pro provoz taxislužby,

a další.