Základní škola

Základní škola Sezemice

Město Sezemice v roce 1994 zřídilo jako svoji příspěvkovou organizaci Základní školu Sezemice, okres Pardubice. Základní škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitel základní školy

Škola je úplnou základní školou pro 500 žáků. Školní budovu tvoří tři pavilony, které jsou vzájemně propojeny.

Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna.

Školní družina má kapacitu 140 žáků a je určena především pro žáky 1. stupně, je rozdělena do pěti oddělení. Školní družina nabízí dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP pro školní družinu a je rozpracováván do tematických celků.

Školní jídelna se nachází v přízemí prostřední části budovy. Je přístupná z vestibulu školy. Nabízí žákům každý den teplé a zdravé pokrmy.

Podrobnější informace naleznete zde

Školská rada při Základní škole Sezemice, okres Pardubice

Základní informace

Školskou radu při Základní škole Sezemice zřídila v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Rada města Sezemice, a to s účinností od 01.01.2005.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Rada města Sezemice, která zároveň stanovila počet jejích členů a vydala její volební řád.

Školská rada při Základní škole Sezemice má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Jaké jsou úkoly školské rady?

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému      uskutečňování.
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  3. Schvaluje školní řád a navrhuje  jeho změny.
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách.
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní  správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady zde

Další informace školské rady zde