Jednotka SDH

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

www.hasicisezemice.wz.cz

Město Sezemice zřídilo podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sezemice a Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje. Jednotky jsou organizační složkou města, nemají právní subjektivitu. Za jednotky je v právních a ve smluvních závazkových vztazích oprávněn jednat starosta města. Jednotky vede velitel jednotky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 1. Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimo pracovní době poskytuje odměnu.
 2. Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
 3. Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
 4. Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
 5. Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice  je zařazena do kategorie JPO III/1. Podílí spolu s HZS Pardubického kraje na plnění úkolů protipožární ochrany v územním obvodu města Sezemice a na vyžádání i mimo něj. Jednotka je zahrnuta do požárního poplachového plánu Pardubického kraje a je nedílnou součástí plošného pokrytí území hasičskými jednotkami.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

 1. Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
 2. Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
 3. Spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.

Složení jednotky:

Celkový počet hasičů JSDH – 19 členů

 • 1 velitel jednotky
 • 1 zástupce velitele jednotky, současně velitel družstva
 • 1 velitel družstva
 • 6 strojníků
 • 10 hasičů

Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice – Ladislav Mohaupt, mobilní číslo 607149370.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje  je zařazena do kategorie JPO V. Účelem, k němuž byla jednotka zřízena, je zabezpečování požární ochrany na území obce Velké Koloděje. Jednotka plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.

Složení jednotky:

Celkový počet hasičů JSDH – 9 členů

 • 1 velitel jednotky
 • 1 zástupce velitele jednotky, současně velitel družstva
 • 3 strojníci
 • 4 hasiči

Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice – Stanislav Svědiroh